Nové trendy výzkumu ve speciální pedagogice

Autor/ka
Rok vzniku:
2013
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Sborník z konferencí z Olomouckých speciálněpedagogických dní, u příležitosti 440. výročí Univerzity Palackého v Olomouci, celkem se uskutečnily 3 konference, XIV. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami, I. Tyflopedická konference a II. Konference mladých vědeckých pracovníků.

Příspěvky na konferencích

Slovní zásoba a její hodnocení dětí před nástupem povinné školní docházky - Lucie Durdilová
K 40. založení Logopedické společnosti Miloše Sováka - Ludvík Edelsberger
Pohled pedagoga běžné základní školy na podporu komunikativních kompetencí žáků s narušenou komunikační schopností - Veronika Girglová
Případová studie pacienta s traumatickým poškozením mozku - Tereza Keprdová, Gabriela Smečková, Dagmar Ježowiczová
Přesah kvality porozumění řeči do výuky matematiky u dívky se specificky narušeným vývojem řeči - Renata Mlčáková
Výskyt hlasových poruch u hlasových profesionálů - vliv hlasové poruchy na kvalitu života a efektivita logopedické intervence - Kateřina Trojanová
Spolupráce klinických logopedů s pediatry v oblasti poruchy plynulosti řeči - Monika Weilová
Výskum čítania s porozumením u študentov sekundárneho vzdelávania a test čí(s)ta - Erik Žovinec, Peter Seidler
Interdisciplinární diagnostika dysfagie - Barbora Kopecká
Profesijné uplatnenie jako jeden z indikátorov kvality života u osôb so sluchovým postihnutím s akcentom na služby poskytované úradom práce - Ivana Horváthová
Problematika pracovního uplatnění v kontextu osob se sluchovým postižením - Veronika Švecová
Špecifiká sebaponímania žiakov so sluchovým postihnutím v kontexte ich školskej Integrácie - Katarína Zborteková
Partnerské vztahy - spolehliví ukazatelé kvality života osob se zrakovým postižením? - Kristýna Haklová
Stimulačné programy jako súčasť intervenčných prístupov v oblasti ranej starostlivosti o deti so zrakovým postihnutím - Jana Lopúchová
Uchopení intrapsychického rozměru představivosti jedince se zrakovým postižením ve světě světových studií - Hana Majerová
Podpora rozvoje zrakového vnímání u dětí předškolního věku - Lenka Mitrychová
Možnosti limity implementace moderních nástrojů podporovaného zaměstnávání do služeb pracovní rehabilitace osob se zrakovým postižením - Markéta Outratová
Mediální obraz osob se zrakovým postižením - Veronika Růžičková, Kateřina Stejskalová
Otazníky terminologie ve speciální pedagogice osob se zrakovým postižením a odrazy ve struktuře oboru - Kamila Růžičková
Materská škola ako forma výchovnej rehabilitácie u dieťaťa s telesným postihnutím v období predprimárnej edukácie - Terézia Harčaríková
Využitie automatickém vokálnej analýzy ako jednej z možností skríningu detí s poruchami autistického spektra - Vojtech Regec
Efektivita somatické stimulace u žáků s mentálním postižením v konceptu Bazální stimulace - Jana Behancová
Didaktická hra jako motivace žáků s lehkým mentálním postižením v hodinách Matematiky - Martina Hubištová
Rehabilitační hračky pro osoby s mentálním postižením - Jiří Kamený
4Diagnostické možnosti nástroja americkej asociácie intelektových a vývinových porúch pre jednotlivcov s mentálnym postihnutím - Alexandra Kastelová
Problematika plánování přechodu žáků s mentálním postižením ze základních škol speciálních do systému sociálních služeb v návaznosti na proces individuálního plánování - Jaromír Maštalíř
Aplikace strukturovaného učení v přípravě pomůcek ve výchovně vzdělávacím procesu pro žáky s vadou zraku a autismem - Dagmar Vilášková
Orientace v cizojazyčných pojmech u osob s mentálním postižením při profesní přípravě - Vladimíra Zedková
Sociální opora u dětí s poruchami chování jako resilienční zdroj - Jarmila Matochová
Rozhovory s žáky se sociálním znevýhodněním - poznámky k metodologii - Zbyněk Němec, Klára Šimáčková - Laurenčíková, Vanda Hájková
Restart - nová šance pro sociálně vyloučené - Michal Růžička, Dagmar Krutilová, Pavlína Prachařová
Příprava na stáří - společensky žádoucí jev - Zdislav Doleček
Nástin možností zvyšování kvality života seniorů se zrakovým postižením - Hana Miklíková
Aktivizační potenciál hudby v podpoře kvality života osob seniorského věku - Zdeňka Polínková
Nedoslýchavý senior z pohledu praxe poskytovatelů sociálních služeb - Tereza Skákalová
Dramaterapeut v prostředí psychiatrické léčebny - Lenka Czereová
Teatroterapeutický projekt s pedopsychiatrickými klienty - Jana Šilarová
Špeciálno - pedagogické poradenstvo postihnutým a zdravotne znevýhodneným deťom raného a predškolského veku na Slovensku - Ondrej Nemeth
Metoda P-SCALES jako alternativní metoda hodnocení žáků se specifickými vzdělávacími potřebami - Pavel Pešat, Jaroslav Zahálka
Úspěšnosť inklúzie v stredných školách - Marta Sabolíková
Profesní příprava žáků s poruchami autistického spektra - Eva Urbanovská
Voľnočasové aktivity ako indikátor kvality života dětí a žiakov s postihnutím - Naďa Bizová
Účast rodiny na volnočasových aktivitách dětí se zdravotním postižením v České republice a zahraničí - Monika Kunhartová, Ivana Horváthová, Martina Čermáková
Otec jako člen interdisciplinárního týmu intervenujícího u dětí s kombinovaným postižením - Monika Kunhartová, Kateřina Vitásková
Teorie informací jako teoretický konstrukt i praktický fenomén ve speciální pedagogice - Hana Majerová
Kvalita života studentů se senzorickým postižením na Univerzitě Palackého v Olomouci - Lucia Pastieriková
Duchovní aspekty kvality života jedince s postižením - Petra Potměšilová, Marcela Fojtíková Roubalová
Problematika kvality života pracovníků ve školských poradenských zařízeních - Petra Tomalová
Learning in Ph.D studies program of special education - Yanyan Li, Li Liu, Yu Zhou
A literature review on learning in regular class in China - Zhou Yu, Ge Chen, Li Yanyan, Xie Yuhan
Pedagogues´ insights about the organization of development of functional mathematical literacy of students having moderate special educational needs in mainstream school - Laima Tomienine
Inovace propedeutických disciplín v kontextu zkvalitňování pregraduální přípravy budoucích speciálních pedagogů - Zdeňka Kozáková

 

Hutyrová, Miluše, ed. Olomoucké speciálněpedagogické dny pořádané u příležitosti 440. výročí Univerzity Palackého v Olomouci: XIV. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami: I. [sic] Tyflopedická konference: II. [sic] Konference mladých vědeckých pracovníků: Nové trendy ve výzkumu ve speciální pedagogice: sborník: 7. a 8. března 2013, Umělecké centrum Univerzity Palackého v Olomouci [CD-ROM]. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. Sborníky. Požadavky na systém: Adobe Acrobat Reader. ISBN 978-80-244-3823-8.

Zdroj dat
https://docplayer.cz/980671-Nove-trendy-vyzkumu-ve-specialni-pedagogice.html