Krizová intervence při práci s dětmi a mládeží [rukopis]

Autor/ka
Rok vzniku:
2008
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Vysokoškolská práce
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

V úvodu a první kapitole diplomové práce Krizová intervence při práci s dětmi a mládeží popisuji lidskou přirozenou tendenci směřování ke spokojenému životu a snaze o uspokojení svých potřeb. Dále se věnuji nevyhnutelnosti prožitku obtížných životních situací v životě dětí a mládeže při překonávání překážek v procesu životního vývoje. Vývojová stádia a překážky s nimi spojené jsem stručně popsala dle známých vývojových stádií, jak je popsal Erik Erikson. Ve druhé kapitole se zabývám vymezením pojmu krize podle českých i zahraničních autorů. Následuje obecné vysvětlení možných příčin krizových stavů s odkazem na tabulku životních událostí dle Holmese a Rahea. Kapitolu uzavírám typologií krizí. Třetí kapitola je již věnována krizové intervenci s jejími znaky a formami, přikládám výčet institucí, které krizovou intervenci poskytují. Čtvrtá kapitola pojednává o telefonické krizové intervenci, kde popisuji také její možnosti a limity. Dále mluvím o současné situaci linek důvěry v České republice a jejich důležitosti a navazuji bližším seznámením s Linkou bezpečí. S pomocí statistik charakterizuji klienta Linky bezpečí a mluvím o nejčastějších tématech hovorů. Následuje popis samotné krizové intervence s příklady úseků hovorů konzultanta s klientem. Popisuji hovor jakožto hlavní nástroj telefonické krizové intervence s jeho kvalitami a limity jeho použití. Pozornost je věnována práci s emocemi klientů i pomáhajících pracovníků. V páté kapitole se zaměřuji na pracovníka, jeho předpoklady pro práci konzultanta linky krizové intervence a na jeho vztah k samotné profesi pomáhajícího profesionála. Zmiňuji nástrahy náročné práce a nežádoucí tendence pracovníků.

Zdroj dat
https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/8001010445/3402768