Inkluzivní vzdělávání v primární škole ; Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: sborník z konference s mezinárodní účastí

Autor/ka
Rok vzniku:
2010
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Sborník z konference věnované problematice inkluzivního / integrovaného vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základních školách.

Obsah publikace je k dispozici na odkaze: https://toc.nkp.cz/NKC/201103/contents/nkc20102158735_1.pdf.

MARIE VÍTKOVÁ - Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - čtvrtý rok realizace výzkumného záměru

ANOTACE PŘÍSPĚVKŮ Z KONFERENCE S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

I. část: Inkluzivní vzdělávání v primární škole

MIROSLAVA BARTOŇOVÁ - Sociální interakce žáků se sociálním znevýhodněním v základní škole
RŮŽENA BLAŽKOVÁ, LENKA ŠIROKÁ - Problematika dyskalkulie v rámci inkluzivního vzdělávání na základních školách
BARBORA BOČKOVÁ, JIŘINA KLENKOVÁ - Obtíže v oblasti rozvoje komunikativní kompetence sociálně znevýhodněných žáků
HANA FILOVÁ, JIŘÍ HAVEL - Inkluzivní učitel v inkluzivní primární škole
RENÉE GRENAROVÁ - Inovační metody ve vyučování ruskému jazyku na 1. stupni základní školy
KATEŘINA HÁDKOVA, LENKA INGALLOVÁ - Přínos kochleární implantace na školní zařazení žáků s Cl - výzkumný projekt
HANA HORKÁ - Inkluze v přírodě jako inspirace pro primární vzdělávání
LENKA HRICOVÁ, JIŘINA KLENKOVÁ - Komunikační kompetence žáků 1. stupně ZS pro sluchově postižené
DITA JANDERKOVÁ - Dobré komunikační schopnosti jako faktor posilující školní úspěšnost dětí
IVANA JANOUŠOVÁ - Poznejme je a učme je
PAVLA MAREČKOVÁ - Koncentrační a relaxační cvičení ve výuce cizího jazyka u žáků s SPU
ZDEŇKA MICHALOVÁ - Participace rodičů při přechodu jejich dítěte z inkluzivního vzdělávání v MŠ do ZS
DAGMAR OPATŘILO VÁ - Inkluzivní vzdělávání v mateřské škole
ZUZANA PALOUNKOVÁ - Analýza motorických schopností dětí před nástupem povinné školní docházky
MARIE PAVLOVSKÁ - Využití DV v práci pedagoga MŠ
ILONA PEŠATOVÁ, JITKA PEJŘIMOVSKÁ - Dramatická výchova ve speciálně pedagogické praxi
ILONA PEŠATOVÁ, JANA PITTNEROVÁ - Inkluzivní vzdělávání dětí se sociálním znevýhodněním v mateřské a základní škole
PAVLA PITNERO VÁ - Role učitele při integraci žáka se sluchovým postižením
DAGMAR PŘINOSILO VÁ, LUCIE ŠTĚPÁNKOVÁ - Podpora dětí s odkladem školní docházky v mateřských školách v městě Brně
NADĚŽDA SIEGLOVÁ - Komunikace žáků cizinců primární školy s uměleckým textem
JANA ŠKRABÁNKOVÁ - Učím žáka se speciálními vzdělávacími potřebami - umím to?
MILENA ŠUBRTOVÁ - Předčtenářské období „spojující" a „rozdělující"
MILENA ŠUBRTOVÁ - Specifičnost dětského vnímání při recepci literárního textu - rozvíjení předčtenářské gramotnosti u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

II. část: Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

KRISTÝNA BALÁTOVÁ, IVETA MACHÁČOVÁ - Problematika specifických poruch učení v dospělosti (kvalitativní výzkum - případová studie)
VERONIKA BODOVÁ, ZDEŇKA MICHALOVÁ - Kariérové poradenství u žáků s poruchou chování (dále PCH)
MIROSLAV COUFAL - Otevřená dramatická výchova - výzkumná zpráva
KAREL ČERVENKA - Identita jedince s poruchou chování a emocí jako pedagogický problém: Několik příkladů pozitivního ovlivňování
JANA DLOUHÁ, MARTIN DLOUHÝ - Příspěvek k rozvoji pozornosti u adolescentů se sluchovým postižením prostřednictvím speciálního pohybového programu
JANA DLOUHÁ, MARTIN DLOUHÝ - Rozvoj výkonové motivace u mládeže se sluchovým postižením prostřednictvím speciálního intervenčního programu
MARTIN DLOUHÝ, JANA DLOUHÁ - Speciální intervenční pohybový program a jeho vliv na zájem o specifické pohybové aktivity u mládeže se sluchovým postižením
LENKA DOLEŽALOVÁ - Specifika osobnosti jedince se sluchovým postižením
MARTIN DOSEDLA - Volba povolání na ZS praktických s využitím multimediální výukové opory
EVA DRLÍKOVÁ, JARMILA PIPEKOVÁ - Příprava romské mládeže na povolání
ILONA FIALOVÁ - Aspekty ovlivňující úspěšné vzdělávání žáků s diagnózou epilepsie na základních školách
ZDENĚK FRIEDMANN - Motivy a okolnosti volby oboru u studentů středních odborných učilišť
LENKA GAJZLEROVÁ, LENKA HRICOVÁ - Využití e-learningu při profesním vzdělávání osob s těžkým zdravotním postižením v Německu (Neckargemíind, Baden-Wůrttemberg)
LENKA GUĽOVÁ - Soužití menšin a většinové společnosti aneb jsme zde stále za cizince
MARIE HAVELKOVÁ, PETR KACHLÍK - Čeho jsou schopny se odříct těhotné ženy pro zdraví svého dítěte?
MARIE HAVELKOVÁ, LENKA PROCHÁZKOVÁ - Možnosti pomoci zdravotně znevýhodněným žákům s psychickou poruchou
PETR HOREHLEĎ - Koncepce reedukace v podmínkách ústavní péče
JIŘÍ HRBÁČEK - Efektivita využití MylMLE při reedukaci žáků se speciálními potřebami
SOŇA CHALOUPKOVÁ - Postavení Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání na základních školách praktických ve městě Brně
VĚRA JANÍKOVÁ - Diferencovaný a individuální přístup k žákům ve výuce cizích jazyků
MARTIN KALIBA - Dilema používání tělesného trestu ve výchově a vzdělávání
DUŠAN KLAPKO - Výzkumné zjištění metody nedokončených vět v rámci mapování účinků interaktivního divadla
DUŠAN KLAPKO, MARIE PAVLOVSKÁ, LENKA REMSOVÁ - Zmapování účinků interaktivního divadla jako primární prevence žáků v oblasti sociálně patologických jevů
JIŘINA KLENKOVÁ, PAVLA ŠVOJGROVÁ - Obtíže při poradenských službách speciálních pedagogů
MIROSLAV MEIER - Komparace rámcových vzdělávacích programů ve vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie a inkluze
MARTINA MORAVCOVÁ, DAGMAR PŘINOSILO VÁ - Analýza sociálních potřeb rodin, které vychovávají dítě s poruchou autistického spektra
ZITA NOVÁKOVÁ, DAGMAR VILÁŠKOVÁ - Strukturované učení v integrativním vzdělávání žáka s těžkým zrakovým postižením a poruchou autistického spektra
MARIE PAVLOVSKÁ, PETRA RÔDEROVÁ - Analýza aktuálního stavu práce pedagogů s odlišností v současné škole
PAVEL PEŠAT - Rizikové jevy související s využíváním informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání na základní škole
LUCIE PROCHÁZKOVÁ - Trendy v profesní orientaci a poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v České republice a zahraničí
ZDEŇKA SCHEJBALOVÁ - Nadané děti v České republice a ve Francii
NADĚŽDA SIEGLOVÁ - Metoda CLOZE-testu jako nástroje na zjišťování porozumění uměleckému textu žáky cizinci 2. stupně ZŠ
EMA ŠTĚPAŘOVÁ - Romský jazyk z pohledu vysokoškolských studentů
JIŘÍ VÍTEK - Přehled nejčastějších neurologických onemocnění v dětském věku - bolesti hlavy
MARIE VÍTKOVÁ - Aspekty současného stavu inkluzivního vzdělávání v České republice na základě legislativních podmínek a empirického šetření na základních školách
TIBOR VOJTKO - Učení z obrázku aneb vidění světa v učebnicích pro mentálně postižené žáky

III. část: Inkluzivní vzdělávání (příspěvky z evropských zemí)

FERDINAND KLEIN - Na cestě k inkluzivní škole
BIRGIT WERNER - Individuální podpora při společném vyučování - zásady individuální podpory

VÍTKOVÁ, Marie, ed. a HAVEL, Jiří, ed. Inkluzivní vzdělávání v primární škole = Inclusive education in primary school; Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami = Education of pupils with special educational needs: sborník z konference s mezinárodní účastí. Brno: Paido, 2010. 101 s. ISBN 978-80-7315-199-7.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002158735&local_base=CNB