Co by měl vědět pediatr o předčasné pubertě

Autor/ka
Rok vzniku:
2010
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Hodnocení pohlavního vývoje je nedílnou součástí každodenní práce praktického pediatra. Je proto nezbytné, aby praktický lékař pro děti a dorost znal kritéria normálního a odchylného nástupu a průběhu puberty. Předčasná puberta může být variantou normálního vývoje, může se ale jednat i o projev závažného onemocnění, které vyžaduje včasné odeslání dítěte k podrobnému vyšetření odborným lékařem. Diagnostika předčasné puberty je mezioborová, vyšetření obvykle koordinuje dětský endokrinolog. Cílem léčby je přiblížit vývoj dítěte jeho vrstevníkům z hlediska pohlavního vývoje, růstu a psychiky. V příspěvku je podán rozbor jednotlivých forem předčasné puberty, stručný přehled diagnostiky a léčebných přístupů.

Evaluation of sexual development is an integral part of everyday practice of pediatrician. It is therefore essential that the practitioner for children and adolescents knew the criteria of normal and abnormal onset of puberty. Precocious puberty may be a variant of normal development, but may also be an expression of a serious disease that requires early and detailed examination by a specialist. Diagnostics of precocious puberty is an interdisciplinary, coordinated by children’s endocrinologist. The goal of treatment is to bring a child’s development of its peers in terms of sexual development, growth and psyche. The publication presents an analysis of various forms of precocious puberty, a brief overview of diagnostic and therapeutic approaches.

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-201005-0002_Co_by_mel_vedet_pediatr_o_predcasne_puberte.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 11, č. 5 (2010)