Vývojová psychologie pro sociální práci

Autor/ka
Rok vzniku:
2013
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Publikace Vývojová psychologie pro sociální práci vznikla jako podpůrný a doplňkový materiál pro účely dalšího profesního vzdělávání sociálních pracovníků. Cílem textu je podat přehled základních faktů a souvislostí psychického a sociálního vývoje dítěte v kontextu sociální práce. Ambicí textu nebylo vytvořit úplný a vyčerpávající text o vývojové psychologii, ani suplovat učební text o sociální práci v kontextu jednotlivých vývojových fází dítěte. Základním cílem tohoto textu je především popsat jednotlivá stádia normálního psychického vývoje dítěte a zdůraznit specifické otázky, které sociální pracovníci v tomto období mohou řešit. Popisována jsou nejen fakta o normálním vývoji, ale i některé dílčí teoretické otázky související zvláště s vývojem osobnosti dítěte a jeho socializací. Publikace je koncipována jako učební text a manuál, ke kterému se mohou sociální pracovníci v případě potřeby vracet. Vzhledem k tomuto charakteru textu nebyly z důvodu přehlednosti použité zdroje uváděny přímo, ale výčet pramenů je uveden až v závěru publikace. Každému období je věnována samostatná kapitola, kde jsou popsány základní souvislosti somatického a zvláště pak psychického vývoje s důrazem na vývoj poznávacích procesů, osobnosti a socializace. V závěru každé kapitoly je uveden samostatný oddíl s názvem Souvislosti sociální práce. Zde jsou uvedeny základní otázky, které sociální pracovníci řeší nebo mohou řešit v daném vývojovém období s dítětem nebo rodinou. Samostatný oddíl je vždy věnován potřebám dítěte, otázkám náhradní péče v daném období, rodičovským kompetencím a rizikům, která jsou hodnocena na straně dítěte, rodiče a prostředí. Text není zvláště vzhledem ke svému rozsahu vyčerpávající a jistě lze v každém vývojovém období identifikovat celou řadu dalších specifických otázek. Autoři se nicméně na poměrně omezeném prostoru snaží upozornit na základní souvislosti psychického vývoje dítěte, se kterými se sociální pracovníci mohou v praxi setkávat.

Ptáček, Radek a Kuželová, Hana. Vývojová psychologie pro sociální práci. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, 2013. 64 s. ISBN 978-80-7421-060-0.

Zdroj dat
https://www.mpsv.cz/documents/20142/954010/psychologie.pdf