Poruchy funkcií, depresia a kvalita života u pacientek s karcinómom prsníka

Autor/ka
Rok vzniku:
2011
Jazyk dokumentu
Slovenština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Psychosociálne faktory sú súčasťou komplexného funkčného postihnutia pri rôznych chronických ochoreniach. Cieľom práce bolo zistiť, ako sa líšia pacientky od zdravých žien v depresii a kvalite života a ako vzájomne súvisia funkčné poruchy, depresia a kvalita života pacientiek s diagnózou karcinóm prsníka. Skupina 35 pacientiek s karcinómom prsníka bola porovnávaná s kontrolnou skupinou 35 zdravých žien. Posudzovali sme funkčné poruchy, ktoré vychádzali z Medzinárodnej klasifikácie funkcií, dizabilít a zdravia WHO. Použili sme špecifické dotazníky ICF pre pacientov a zdravotníckych pracovníkov, kvality života (SF-36) a depresie (SDS). Štatisticky významný rozdiel sa ukázal v úrovni depresie, ako aj vo všetkých dimenziách SF-36 medzi skupinou žien s rakovinou prsníka a kontrolnou skupinou. Bol zistený signifikantný negatívny vzťah medzi skóre depresie a sumárnou psychickou subškálou SF-36, ako aj medzi ICF doménami porúch telesných funkcií a obmedzení aktivity a participácie a kvalitou života SF-36 u skúmaného súboru. Tieto výsledky je potrebné zahrnúť do konceptu komprehenzívnej rehabilitácie a psychologických intervencií.

Kubincová, Anna et al. Poruchy funkcií, depresia a kvalita života u pacientek s karcinómom prsníka. Československá psychologie, 2011, 55(3), s. 257-268. ISSN 0009-062X.

Související obsah

Problematice depresí se na portále Šance Dětem věnují články:

- od Jana Kulhánka na téma "Poruchy nálady"

- od Kateřiny Krtičkové na téma "Deprese u dětí"

- od Jana Kulhánka na téma "Nejčastější duševní onemocnění".

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001406362&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Československá psychologie, Roč. 55, č. 3 (2011)