Koktavé dítě v mateřské škole

Autor/ka
Rok vzniku:
2010
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Podrobnosti o dokumentu

Článek věnovaný problematice koktavých dětí v mateřské škole.

Koktavost (balbuties) a její dopad na osobnost dítěte a jeho zapojení do společnosti, zejména do kolektivu vrstevníků a na jeho adaptaci na školní a později pracovní prostředí. Charakteristika koktavosti - časté opakování nebo prodlužování zvuků i slabik a slov nebo časté váhání a přestávky narušující rytmický tok řeči. Skrytá koktavost - váhání na počátku řeči. Další projevy poruchy, které někdy okolí ani nezaznamenává - mrkání, olizování rtů apod., prefonační napětí. Možný souběh koktavosti a jiné vady řeči. Faktory ovlivňující výskyt koktavosti - vrozené dispozice (úzkostná povaha, labilita), trauma, stres. Věk 3-5 let jako kritický pro výskyt poruchy. Terapie koktavosti - navození spontánní či kontrolované plynulosti řeči logopedem. Nutnost včasného podchycení poruchy a její terapie. Negativní vliv přetěžování dětí, zejména těch s vadou řeči. Článek doplňují zásady pro správnou práci s koktavým dítětem.

Těthalová, Marie a Kutálková, Dana. Koktavé dítě v mateřské škole. Informatorium: časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách, 2010, 17(9), s. 20-21. ISSN 1210-7506.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001337536&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Informatorium, Roč. 17, č. 9 (2010)