Střídavá péče a posuzování některých parametrů ve světle aktuální judikatury Ústavního soudu

Datum publikace: 03. 01. 2023
Periodikum:
epravo.cz
K zásahům státu do rodinného života by mělo docházet pouze v nezbytně nutných případech, jak plyne nejen z Listiny základních práv a svobod, která v čl. 10 odst. 2 zaručuje každému právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života, tak i z Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, která v čl. 8 odst. 1 a 2 garantuje právo na respektování soukromého a rodinného života a ochranu tohoto práva před neoprávněnými zásahy ze strany státních orgánů.

Nastane-li však situace, kdy se rodiče nejsou schopni či ochotni dohodnout a dostát své rodičovské zodpovědnosti, leží na soudu, aby v zájmu ochrany dítěte rozhodl a naplnil závazek státu spočívající ve zvláštní ochraně dětí a mladistvých plynoucí z čl. 32 odst. 1 a 4 Listiny základních práv a svobod.

V takovém případě zná české právo tři základní zákonné formy péče rodičů o dítě, a to péči jednoho z rodičů, střídavou péči a společnou péči.  Ač je povědomí o možnostech úpravy rodičovské péče stěžejní při hledání řešení v nejlepším zájmu dítěte, stále je u veřejnosti poměrně nízké a ovlivněné předsudky. Právě střídavá péče je mnohdy vnímána negativně, jak laickou, tak i některou odbornou veřejností, přestože ustálená judikatura Ústavního soudu dochází k závěrům, že by právě tato forma péče měla být pravidlem, jsou-li oba rodiče způsobilí dítě vychovávat, oba mají o jeho výchovu zájem a oba dbali o jeho výchovu po stránce citové, rozumové a mravní.

Celý článek najdete zde: https://www.epravo.cz/top/clanky/stridava-pece-a-posuzovani-nekterych-parametru-ve-svetle-aktualni-judikatury-ustavniho-soudu-115727.html

matka s dcerou