Rodinná mediace - namísto soudu dohoda u kulatého stolu

Autor/ka: Dana Vrabcová
Datum publikace: 02. 09. 2018, Aktualizováno: 23. 01. 2023
Spory při rozvodu manželství, hádky o péči o děti nebo jiné vyhrocené vztahy různých členů rodiny. To vše jsou situace, kdy se dříve blízcí lidé nedokáží dohodnout a jejich rozepře nakonec končí mnohdy zbytečně u soudu. Tomu může účinně zabránit rodinná mediace - při které obě strany hledají dohodu na neutrální půdě.

Rodinná mediace je vhodná pro řešení záležitostí, které komplikují vzájemné vztahy mezi příbuznými. Mediace umožňuje snížit napětí v rodině a objasnit nebo odstranit nedorozumění mezi členy rodiny. 

Lidé v konfliktu jsou stresovaní, prožívají směsici silných pocitů jako je strach, vztek, výčitky, lítost nebo zoufalství. Vztah mezi těmi, kteří se střetnou, se zhorší, situace mezi nimi se vyhrotí a přestanou spolu mluvit, případně komunikují složitě a nepříjemně - např. urážlivě, s pláčem, cynicky. Konflikt mezi blízkými lidmi se bez aktivního řešení prohlubuje a přibývá nepříjemných důsledků: frustrace, graduje napětí, agresivita, nespokojenost, vymizí komunikace aj. Jen pokud lidé mezi sebou začnou spor řešit hned poté, co si uvědomí, že konflikt nastal, mohou jej zastavit a vyřešit.

Účastníkům konfliktu se ne vždy daří vlastními silami konflikt vyřešit. V rodině mají lidé k sobě velmi blízko, znají své postoje, chování a vyjadřování. Když dojde na konflikt mezi nejbližšími, je proto někdy obtížné získat potřebný nadhled a klid pro efektivní řešení sporů. Mediace zajistí rodinným příslušníkům bezpečný prostor, aby měli možnost svůj konflikt vyřešit sami, zůstat aktivními, uvědomit si svoji zodpovědnost za nastalou situaci a najít společně vhodné řešení. Mediace tak může být způsobem, jak řešit soužití mezi generacemi, posílit vztah mezi manželi,  rozdělit dědictví, fungování rodinné firmy, připravit předmanželskou smlouvu aj.

Nejčastější spory? Při rozvodech o péči o děti

Na rodinné mediátory se mohou obrátit rodiče, pokud potřebují vyřešit partnerské či rodičovské spory. Mediace jim může pomoci při zvládání těžkostí ve vzájemné komunikaci nebo rozporů v názorech na výchovu a péči o děti. Mediace v takových případech funguje jako prevence rozpadu rodin. Nutno uvést, že takových případů není mnoho. Častěji k mediaci přicházejí rodiče, kteří uvažují o rozvodu, procházejí nebo už prošli rozvodem a řeší otázky svého dalšího rodičovství – zachování matky a otce pro své děti. 

Rozvod manželství je velmi vysilující a bolestivý pro všechny zúčastněné.  Mediace podporuje rodiče v tom, aby mysleli na zájmy dětí, zmírnili dopady rozvodu na sebe i děti a zvolili optimální uspořádání vztahů k dětem po rozvodu.  

U mediace rodiče mohou vyřešit základní body rozvodu: komu budou děti svěřeny do péče, výše výživného, bydlení obou partnerů a rozdělení financí. Pokud rodiče potřebují, proberou u mediace další konkrétní otázky: jakým dílem se budou každý z nich podílet na výchově dětí, jak budou rozhodovat o důležitých věcech v životě dětí, jak spolu vhodně rodičovsky o dětech komunikovat, jaké výchovné principy ve výchově dětí zvolí, jak budou děti finančně podporovat, jak se o děti postarají v době nemoci, jak budou dětem pořizovat dárky a jak je budou prezentovat, jak nastavit kontakty se širší rodinou a další důležité body, které zajímají konkrétní rodičovskou dvojici. 

Mediace podpoří rodiče v tom, aby i po rozpadu jejich partnerství jako muže a ženy, zůstali pro své děti rodiči. Rodiče za podpory mediátora společně nastaví pravidla budoucího fungování po rozvodu, což zklidní situaci. Spolu s dětmi získají jistotu a také díky tomu dětem zachovají vztah s oběma rodiči. 

Na rodinné mediátory se obracejí také rodiče, kteří už společně nežijí a řeší spory ohledně péče o děti. Dohadují se o tom, kdy se bude rodič, který v péči dítě nemá, s dětmi vídat, kdy a jak si děti předávat, jak zajistit pořizování nákladnějších věcí na děti, jakým zájmovým aktivitám se budou děti věnovat, kdo je bude financovat a mnoho dalších konkrétních konfliktů.

Výsledkem mediace je dohoda, která zohledňuje potřeby všech účastníků sporu – tedy rodičů i dětí. Jedná se o podrobně zpracovaný plán jednotlivých konkrétních kroků, podle kterých budou rodiče postupovat v budoucnu. Na vytvoření dohody pracují rodiče společně s podporou mediátora, Základní myšlenkou mediace je, že rodiče jako experti na svůj život za pomoci mediátora mohou najít řešení, s nímž budou spokojeni oni i jejich děti. Tedy že výsledkem mediace bude vítězství pro všechny. Mediace vede rodiče k otevřenému jednání, objasňování faktů, nalezení podstaty sporu, k převzetí zodpovědnosti za vzniklou situaci a k aktivní účasti na jejím řešení. Mediátor vnímá rodiče jako odborníky na to co zažívají a co má být obsahem jednání.  

Jak mediace probíhá 

Rodiče a mediátor se setkávají u (ideálně) kulatého mediačního stolu v neutrálním prostředí. Neutralita a nestrannost mediátora je zásadní pro zdárný průběh mediace. Náročnost procesu spočívá v tom, že od počátku jsou přítomni oba rodiče a sledují, jak mediátor reaguje nejen na ně osobně, ale i na toho druhého. Rodiče se přirozeně, vědomě i nevědomě, snaží přesvědčit mediátora o správnosti „svého„ pohledu na věc a ukázat mu, že ten druhý to dělá a myslí „špatně“. Nestranný mediátor oběma rodičům poskytuje vyvážený prostor k vyjádření a projevuje oběma zájem o to, co mu sdělují. Potřebuje získat důvěru obou rodičů najednou a přesvědčit rodiče o svém pochopení pro obě strany, přesto, že se tito v daný čas vnímají jako nepřátelé. Aby mohli rodiče v mediaci vyjadřovat otevřeně své různé názory, je nutné, aby se ve vztahu s mediátorem cítili bezpečně a svobodně.

Mediace je důvěrná. Znamená to, že informace sdělené klienty během sezení i jejich chování v průběhu mediace zůstanou v mediační místnosti. 

V úvodu mediace mediátor rodičům popíše, jak bude sezení probíhat a co bude jako mediátor dělat. Mediátor pak střídavě naslouchá rodičům a dává jim prostor k vyjádření všech okolností situace, která je k mediaci přivedla. 

Mediátor se pomocí mediačních technik snaží co nejvíce porozumět tomu, co účastníci vidí rozdílně i v čem se shodují. Zároveň velmi citlivě pomáhá rodičům uvolnit a zpracovat emoce. Mediátor reaguje na všechno, co rodiče řeknou. Působí jako „tlumočník“. Znamená to, že mediátor „překládá“ vše co rodiče vysloví tak, aby mohli sledovat, co ten druhý říká a porozuměli tomu tak, jak to mluvčí myslí. 

V další části mediace mediátor z povídání rodičů zachytí body, o kterých spolu rodiče potřebují mluvit a vyřešit je. Mediátor s rodiči probírá postupně jeden bod jednání za druhým, podporuje rodiče, aby si řekli vše, co je k jednotlivým bodům napadá, vyslyšeli názor druhého a porozuměli mu.

Následně mediátor podporuje rodiče v tom, aby našli co největší počet řešení ke každému bodu jednání. Rodiče pak postupně za podpory mediátora probírají jednotlivé návrhy řešení, zvažují jejich užitečnost a vhodnost pro vzájemnou situaci.

Jakmile rodiče zvolí nejvhodnější řešení, zpracuje s nimi mediátor dohodu. Dohoda je velmi detailní, aby bylo jasné co, kdo, kdy a jak udělá.

Jedno mediační sezení trvá přibližně tři hodiny, záleží na tom, kolik témat potřebují rodiče řešit. Sami určují, o čem spolu chtějí mluvit.

Z počátku rodiče délka mediace zaskočí, ovšem na konci sezení je překvapí, jak rychle tři hodiny uběhly. Většinou je potřeba více mediačních setkání, než rodiče vyřeší všechny důležité věci. 

Mediátor

Mediátor je odborníkem na vyjednávání a respektuje rodiče jako odborníky na situace, které předkládají u mediace. Během mediace přistupuje k rodičům neutrálně a nestranně.  Prakticky to vypadá tak, že je vůči oběma rodičům otevřený, vlídný, vytváří oběma rodičům dostatek časového prostoru pro vyjádření, reaguje s pochopením a respektem na postoje i emoce každého z rodičů, nehodnotí jejich názory ani chování a nenabízí jim svá vlastní řešení. Úkolem mediátora je vést rozhovor s rodiči, udržovat strukturu jednání, vytvářet atmosféru pro vyjednávání, zprostředkovat informace, usnadnit komunikaci, pracovat s emocemi rodičů, vyjasňovat nedorozumění a podporovat pochopení mezi rodiči. Nikoli však rozhodovat o způsobu řešení sporu. 

V praxi se rodiče mohou setkat s mediátory a zapsanými mediátory. Je důležité, aby si rodiče mediátora vybírali pečlivě. Zárukou kvality mediace je, že mediátor byl vyškolen akreditovanou institucí, má praktické zkušenosti v mediaci a nejlepším doporučením jsou určitě dobré reference od klientů. Asociace mediátorů ČR je profesní organizace, která dbá na to, aby její členové poskytovali služby na profesionální úrovni. 

Mediací se zabývají Zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci a také Vyhláška č. 277/2012 Sb., o zkouškách a odměně mediátora. Tyto předpisy upravují podmínky mediace pro zapsané mediátory a jejich odměny. Mediátorem podle tohoto zákona je fyzická osoba zapsaná v seznamu mediátorů. Zapsaný mediátor složil zkoušky zapsaného mediátora pořádané Ministerstvem spravedlnosti ČR nebo Českou advokátní komorou. Seznam zapsaných mediátorů vede Ministerstvo spravedlnosti ČR. 

Výhody mediace

Mediace se nabízí jako alternativní postup k vyřešení sporu rodičů prostřednictvím soudních jednání. Před soudem stojí rodiče proti sobě a jedna strana obvykle odchází jako vítěz, zatímco druhá jako poražený.

Naopak v mediaci se rodiče spolu domlouvají, a i když to není jednoduché, v průběhu mediace se k sobě přibližují.

Účast na mediačním jednání je dobrovolná, umožňuje rodičům vyslechnout si postoj druhé strany, vyjasnit si celý problém, získat náhled na vzájemné potřeby a především  na potřeby dětí. Rodiče se mohou soustředit na detailní otázky, na které u soudu není prostor.

Obrázek
mediační plán
Obrázek
mediační plán

Mediační jednání pomáhá rodičům nalézt společný náhled na jejich vzájemný vztah. Zároveň mediace na rodiče klade nároky a vyžaduje jejich aktivitu.

Rodiče sami musí hledat a najít řešení, změnit a urovnat vztahy mezi sebou. Mediace je oproti soudnímu řízení rychlejší a méně finančně nákladná.

Videorozhovor o rodinné mediaci s PhDr. Danou Vrabcovou 

Modelová rodina 

Jakub a Adriana Novotní jsou rodiče sedmileté Lucie a devítiletého Ondry. Rodina žije v Praze v rodinném domě. Adriana (34 let) podniká v oboru designérství a Jakub (39 let) podniká jako architekt. Mezi rodiči už tři roky panuje napětí, hádají se a děti jsou často svědky bouřlivých scén nebo je jim nepříjemně z tiché a husté atmosféry domova. Před půl rokem se Jakub odstěhoval do pronajatého bytu v blízkosti společného bydliště, aby ukončil konfliktní soužití. Rodiče dospěli k rozhodnutí, že se rozvedou. Neshodují se v tom, jak by se o děti měli postarat a nejsou schopni se v klidu domluvit na majetkovém vypořádání. Jakub podal návrh na rozvod a také návrh na úpravu poměrů k dětem, kde navrhl střídavou péči. Adriana zaslala vyjádření k opatrovnickému soudu, v němž navrhuje svěření dětí do své péče. 

Obrázek
srovnání časové a ekonomické nákladnosti mediace a advokátních služeb

Následující schémata ukazují, že pokud se rodiče rozhodnou řešit spory související s rozvodem a péčí o děti po rozvodu pomocí mediace výrazně ušetří na nákladech spojených se soudním procesem, zkrátí dobu procesu rozvodu a hlavně mají po celou dobu sami v rukou a aktivně ovlivňují, jak bude jejich budoucnost a budoucnost jejich dětí vypadat. Mediace na rozdíl od advokacie ošetřuje vzájemné vtahy rodičů a pracuje s vnímáním a potřebami rodičů i dětí. Rodiče musí během mediace angažovaně, aktivně vytvářet dohody, to jim umožňuje nastartovat vzájemnou rodičovskou spolupráci do budoucna.

Zaujalo Vás Téma měsíce a chcete každý měsíc dostávat informace o nových příspěvcích? Přihlaste se k odběru newsletteru!

Přihlášení k odběru newsletteru

Související literaturu a další zdroje informací najdete v naší Odborné knihovně.

Autor/ka

Od roku 2006 se věnuje řešení sporů pomocí mediace a facilitace. Pracuje jako mediátorka, facilitátora a lektorka výcviků mediace, seminářů o mediaci, řešení konfliktů a komunikaci v Asociaci mediátorů České republiky. Dále působí jako mediátorka a sociální pracovnice v Českém helsinském výboru.

Články:
Rodina v obývacím pokoji [fotografka Daria Shevtsova]

Měli jste někdy vážný rodinný spor, při kterém se nedařila dohoda? A jak se vyřešil?

Choices