Vztah mezi spolurodičovstvím, vědomím vlastní účinnosti a postoji k různým typům porozvodové péče

Autor/ka
Rok vzniku:
2015
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Vysokoškolská práce
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Vztah mezi spolurodičovstvím, vědomím vlastní účinnosti a postoji k různým typům porozvo-dové péče. Tato práce si klade dva cíle. První výzkumná otázka je hledání souvislosti mezi spolurodičovstvím (rodi-čovskou aliancí) v manželství a jeho jednotlivými součástmi a pozitivními, či negativními postoji k různým typům porozvodové péče/ po rozchodové péče (Společná, Výhradní, Střídavá). Zabývá se komunikací v manželství o věcech dítěte, zájmem jeden o druhého mezi rodiči či partnery a podporou jeden druhého v rámci manželství. V rámci první VO bylo zjištěno na signifikantní hladině významnosti, že existuje sou-vislost mezi úrovní spolurodičovství a intenzitou postoje k porozvodové péči. Tento vztah se ale zvyšuje či snižuje u všech typů porozvodové péče stejně. Druhá VO této práce hledá souvislost mezi spolurodičovstvím (rodičovskou aliancí) a vědomím vlastní účinnosti sebe sama jako rodiče. V rámci této práce byla na signifikantní hladině prokázána souvislost mezi pozitivními součástmi spolurodičovství (schopnost ocenit druhého partnera jako rodiče a komunikovat s ním o věcech dítěte, podpora a rozdělení povinností v rámci mateřství a partnerství) a vědomím vlastní účinnosti (schopnost si být vědoma svých talentů a limitů v rámci rodičovství). Výzkumný vzorek byl složen z 562 žen-matek ve věku mezi 21 a 61 roky (průměrný věk 34.0, SD=6.43). Průměrný počet dětí byl 1.84 (SD=0.85; min=1, max=5). Průměrná délka partnerství byla 10.5 roku (SD=6.11 let; min=1 rok, max=35 let). Výzkumná metoda byla dotazník. Dotazník byl složen z dvou přejatých testů (1= spolurodičovství, 2= vě-domí vlastní účinnosti), Dále byla vytvořena měřící metoda na postoje k různým typům porozvodové péče (sémantický diferenciál).

Vedoucí práce Lenka Lacinová.

Zdroj dat
http://is.muni.cz/th/402529/fss_b_a2/