Rozvodové postoje mladých dospělých: souvislost s rodičovským konfliktem, kooperací a vztahem k otci

Autor/ka
Rok vzniku:
2015
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Výzkumy
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Cíle studie. Výzkum se zaměřuje na zjištění souvislostí mezi rozvodovými postoji, vybranými vlastnostmi rodičovského konfliktu, vnímanou kvalitou vztahu k otci a rodičovskou kooperací. Cílem bylo také zjistit, jak se liší rozvodové postoje mladých dospělých z rozvedených a úplných rodin. Soubor a postup výzkumu. Výzkumu se účastnilo 497 vysokoškoláků (z toho 315 žen) ve věku od 20 do 30 let. 68,6 % tvořili respondenti z úplných rodin, 28,6 % z rozvedených rodin a 2,8 % respondentů uvedlo jinou možnost. Všem byly administrovány dotazníky IPPA, CPIC, CBQ a dotazník zjišťující rozvodový postoj. Hypotézy. Předpokládalo se, že rodičovský konflikt a vztah k otci jsou významnějšími prediktory rozvodového postoje než zážitek rozvodu rodičů a že při kontrole těchto proměnných nebudou mít lidé z rozvedených rodin pozitivnější postoj k rozvodu. Statistické analýzy. Předpoklady byly ověřovány pomocí lineární a hierarchické regrese a t-testů. Výsledky. Byl podpořen předpoklad, že vztah k otci predikuje rozvodový postoj a to společně se zážitkem rozvodu. Kooperace mezi rodiči se ukázala jako významný prvek, který predikuje kvalitu vztahu k otci posuzovanou mladými dospělými a mediuje souvislost mezi rodičovským konfliktem a rozvodovým postojem. Lidé z rozvedených rodin projevili pozitivnější postoje k rozvodu než lidé z rodin úplných. Omezení studie. Největší limity studie představuje lavinový výběr výzkumného souboru a použití metod, jež nebyly standardizovány pro české mladé dospělé.

Horská, Eliška a Lacinová, Lenka. Rozvodové postoje mladých dospělých: souvislost s rodičovským konfliktem, kooperací a vztahem k otci = Young adults, attitudes toward divorce: The relationship with parental conflict, cooperation and father-child relationship. Československá psychologie: Časopis pro psychologickou teorii a praxi, 2015, 59(2), s. 105-114. ISSN 0009-062X.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001563295&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Československá psychologie, Časopis pro psychologickou teorii a praxi, 2015, Roč. 59, č. 2