Nezletilé dítě a rozvod rodičů. Psychologické a právní aspekty

Autor/ka
Rok vzniku:
2006
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Vysokoškolská práce
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Diplomová práce se zabývá problematikou psychologických a právních aspektů rozvodu rodičů nezletilých dětí. Zvláštní pozornost je věnována právům nezletilých dětí. V obecné části práce po pojednání o rozvodu manželství a stručném nastínění historického vývoje právní úpravy rozvodu na území České republiky od r. 1812 následuje rozbor současného právního stavu. Nejprve je uvedena platná právní úprava a jsou analyzovány legislativní záměry vedoucí k přijetí její poslední velké novelizace účinné od 1.1.1998. Následuje rozbor tří typů rozvodů, jimiž je sporný rozvod, nesporný rozvod a rozvod s tvrdostní klauzulí. Předposlední podkapitola obecné části se zabývá zákonnou ochranou nezletilých dětí v souvislosti s rozvodem manželství jejich rodičů. Na konci této části se pojednává nejprve o typických psychologických aspektech a dopadech rozvodu rodičů na nezletilé dítě. Jedná se o oznámení rozvodu dětem, období krátce před a po odstěhování se jednoho z rodičů, porozvodovou adaptaci, vzájemné pomlouvání se rodičů atd. V hlavní části se práce zabývá vybranými problémy rozvodu manželství s nezletilým dítětem, a to z pohledu psychologického a právního. Jde o úpravu práv a povinností rodičů k dětem pro dobu po rozvodu a její jednotlivé varianty, jimiž jsou výhradní péče jednoho z rodičů, společná výchova a výchova střídavá. Následuje krátká zmínka o tendenci rozhodování soudů v těchto otázkách a o nových partnerech rodičů. Poněkud rozsáhlejší je pak pojednání o styku dítěte s rodiči v době po rozvodu. Poslední podkapitola hlavní části práce se zabývá rolí orgánů sociálně-právní ochrany dětí. Následuje závěr a resumé psané německým jazykem.

Zdroj dat
http://is.muni.cz/th/61388/pravf_m/