Logopedie v mateřských školách

Autor/ka
Rok vzniku:
2006
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Čtveřice článků věnovaných problematice logopedie u předškolních dětí.

1. část: Definice logopedie, pohled na ni jako na vědní obor i jako na profesi. Narušení komunikační schopnosti - nově užívané označení pro poruchy a vady řeči. Logopedie jako interdisciplinární obor. Vývoj logopedie - Miloslav Seeman, osobnost Miloše Sováka jako zakladatele moderní české logopedie (1946, Logopedický ústav hl. města Prahy). Definice profese logopeda podle IALP (International Associations of Logopedics and Phoniatrics), jeho hlavní úkoly. Okruhy narušení komunikační schopnosti. Promítání jazyka do čtyř jazykových rovin (foneticko - fonologická, lexikálně - sémantická, morfologicko - syntaktická, pragmatická). Alternativní (augmentativní, AKK) komunikace - piktogramy, Makaton, Bliss system - systémy používané v případech narušení komunikační schopnosti. Práce logopedů s dětmi.

Peutelschmiedová, Alžběta. Logopedie v mateřských školách. [Část] 1. Informatorium, 2005, 12(10), s. 12-13. ISSN 1210-7506. https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000993817&local_base=ANL.

2. část: Vznik artikulované řeči, anatomické předpoklady jejího vzniku. Vývoj řeči - předpoklady pro zdravý vývoj, jednotlivá období ontogeneze - přípravné období (0 - 1 rok), vlastní vývoj řeči (1 - 6 let). Průběh těchto období. Fonematický sluch. Motorika mluvidel. Období fyziologických obtíží. Teorie Noama Chomskyho o genetické danosti schopnosti řeči.

Peutelschmiedová, Alžběta. Logopedie v mateřských školách. [Část] 2. Informatorium, 2006, 13(1), s. 12-14. ISSN 1210-7506. https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001008044&local_base=ANL.

3. část: Primární, sekundární a terciární logopedická prevence - obsah pojmů, charakteristika, skupiny, na které je zaměřena. Organizace logopedické péče. Zařazení logopedické péče do resortů - zdravotnictví, školství - působnost, složky, zařízení. Logopedická péče o předškolní děti. Nevhodné terapeutické postupy, kterých je třeba se vyvarovat.

Peutelschmiedová, A. Logopedie v mateřských školách. [Část] 3. Informatorium, 2006, 13(2), s. 12-14. ISSN 1210-7506. https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001008045&local_base=ANL 

4. část: Závěr seriálu článků je zaměřen na diagnostické metody při zjišťování rozsahu narušení komunikační schopnosti: anamnéza, pozorování, dotazník, rozhovor, analýza kresby a hry, testové metody. Výběr logopedických pomůcek, jejich rozdělení: stimulační, motivační, derivační, podpůrné, názorné, registrační, didaktické. Logopedické říkanky (nejvhodnější "Brousek pro tvůj jazýček" - Fr. Kábele), nevhodnost některých nových publikací, opatrnost při práci s jazykolamy. Počítačové programy pro logopedii.

Peutelschmiedová, Alžběta. Logopedie v mateřských školách. [Část] 4. Informatorium, 2006, 13(3), s. 12-14. ISSN 1210-7506. https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001008046&local_base=ANL.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001008044&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Informatorium, Roč. 13, č. 1 (2006)