Děti v rodičovských soudních sporech

Autor/ka
Rok vzniku:
2008
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Vysokoškolská práce
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Rodiče, kteří se v řešení svých rozvodových a porozvodových konfliktů uchylují k soudním sporům, představují závažný sociálně-psychologický problém. Jejich partnerská, pracovní a společenská adaptace je špatná, trpí i poruchami somatického a duševního zdraví. Předmět a cíl práce: Shrnout dosavadní informace týkající se rozvádějících se a rozvedených rodičů a především rodičů a dětí angažovaných v soudních sporech tak, aby se shromážděné informace staly východiskem k vlastní studii, která zpracovává 101 znaleckých posudků týkajících se rodičů a dětí zúčastněných v rozvodových a porozvodových sporech. Položené otázky: Klademe si otázku, jaký je stav duševního zdraví dětí a rodičů angažovaných v soudních sporech, jak jsou tito rodiče a děti adaptováni a jaké jsou okolnosti jejich života. Dále se ptáme, jaká je závislost nejdůležitějších okolností života těchto dětí s úrovní jejich duševního zdraví a adaptace. Výzkumný soubor a použité metody: Podařilo se získat 101 znaleckých posudků pořízených na vyžádání soudu, který řeší spor mezi rodiči, jež se rozvádějí či jsou již rozvedení. Spor se týkal buď svěření dětí do péče, nebo neshod rodičů ve věci styku nerezidenčního rodiče s nezletilými dětmi. Na soubor dat aplikujeme metody deskriptivní statistiky. Významnost a sílu hledaných závislostí jsme ověřili tak, že jsme sestavili kontingenční tabulky. Statistický test se opřel o asymptoticky platný chi-kvadrát test stochastické nezávislosti řádkové a sloupcové proměnné. Výsledky: V našem souboru jsme nalezli u rodičů i dětí velké množství psychických obtíží, u rodičů mnoho akcentovaných, anomálních a psychopatických osobností, rodinná situace byla charakterizována častou přítomností akutního konfliktu, časté bylo narušování návštěv a popouzení dětí. Potvrdili jsme závislost mezi akutním rodičovským konfliktem a špatným psychickým stavem dětí a zhoršenou adaptací, svědectvím násilí a špatným psychickým stavem a další souvilosti, tak jak jsme je očekávali na základě literárních informací a klinické zkušenosti. Podařilo se dospět i k několika původním nálezům: nalezli jsme souvislost mezi popouzením dětí a častějším výskytem psychických obtíží (dosavadní nálezy hovoří o tom, že popouzení dětí vede k horší adaptovanosti), souvislost mezi zapojením dětí do sporů i přítomností dětí sporům a častějším výskytem psychických obtíží (dosavadní nálezy hovoří o tom, že zapojení dítěte do sporů či svědectví sporů vede k horší adaptovanosti dětí) a souvilost mezi odcizením dítěte jednomu z rodičů a častějším výskytem psychických obtíží. Nejzajímavějším nálezem je souvislost osobnosti otce s přítomností syndromu odcizeného rodiče, zatímco souvislost s osobností matky jsme nenalezli.

Skupina rodičů, kteří se v řešení svých rozvodových a porozvodových konfliktů uchylují k soudním sporům, představuje závažný sociálně-psychologický problém. Jejich partnerská, pracovní a společenská adaptace je často špatná, trpí i poruchami somatického a duševního zdraví. Studie analyzuje 101 znaleckých posudků pořízených na vyžádání soudu, který řeší spor mezi rodiči, kteří se rozvádějí či jsou již rozvedeni. V souboru bylo u rodičů i dětí nalezeno velké množství psychických obtíží, u rodičů mnoho akcentovaných, anomálních a psychopatických osobností, rodinná situace byla charakterizována častou přítomností akutního konfliktu, časté bylo narušování návštěv a popouzení dětí. Potvrdil se vztah mezi akutním rodičovským konfliktem a špatným psychickým stavem dětí a zhoršenou adaptací, svědectvím násilí a špatným psychickým stavem a další závislosti, tak jak byli očekávány na základě literatury a klinické zkušenosti.

Autoři dospěli k několika originálním nálezům: nalezli závislost mezi popouzením dětí a častějším výskytem psychických obtíží (dosavadní nálezy hovoří o tom, že popození dětí vede k horší adaptovanosti), závislost mezi zapojením dětí do sporů i přítomností dětí sporům a častějším výskytem psychických obtíží (dosavadní nálezy hovoří o tom, že zapojení dítěte do sporů či svědectví sporů vede k horší adaptovanosti dětí) a závislosti mezi odcizením dítěte jednomu z rodičů a častějším výskytem psychických obtíží. Nejzajímavějším nálezem je vztah kvality osobnosti otce a přítomností syndromu odcizeného rodiče, zatímco souvislost s kvalitou osobnosti matky nebyla nalezena.

Disertační práce: http://is.muni.cz/th/124344/fss_d_a2/.

Článek: Pavlát, Josef a Šusta, Marek. Děti v rodičovských soudních sporech. Československá psychologie, 2008, 52(5), s. 458-467. ISSN 0009-062X.

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001159316&local_base=ANL.

Zdroj dat
http://is.muni.cz/th/124344/fss_d_a2/