Citová vazba a depresivita: zprostředkující role stylů zvládání a prožívané zátěže

Autor/ka
Rok vzniku:
2008
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Vysokoškolská práce
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Ve své diplomové práci jsem se zabývala vztahy mezi několika proměnnými: citovou vazbou, mírou prožívané zátěže, styly zvládání a depresivitou. Prvním cílem této studie bylo ověřit na vzorku patnáctiletých českých adolescentů vztahy, které byly mezi danými proměnnými zjištěny v zahraničních výzkumech. Druhým cílem studie bylo zjistit charakter předpokládaného vlivu třetí proměnné – prožívaná zátěž nebo styly zvládání – na vztah mezi citovou vazbou a depresivitou. V první části výzkumu, zabývající se vztahy mezi proměnnými, byla přibližně polovina hypotéz potvrzena a polovina vyvrácena. Potvrzena byly hypotéza týkající se rozdílu v úrovni zažívaných depresivních symptomů dívkami a chlapci. Potvrdilo se, že dívky jsou depresivnější než chlapci, byť byl rozdíl velmi malý. Rovněž se potvrdilo, že citová vazba předpokládaným způsobem souvisí s depresivitou. Důvěra a komunikace, které lze pokládat za charakteristiky jisté citové vazby, se pojí s nižší mírou depresivních symptomů ve srovnání s odcizením, které lze chápat jako rys nejisté citové vazby. Ze síly vztahů mezi citovou vazbou a depresivitou lze vyvozovat, že důvěra a odcizení jsou více určující pro míru depresivních symptomů než komunikace. Zjištění týkající se stylů zvládání a jejich souvislostí s citovou vazbou a depresivitou jsou problematičtější. Předpoklady týkající se vztahu mezi citovou vazbou a depresivitou byly potvrzeny zčásti. Důvěra a komunikace dle očekávání souvisí s vyšší úrovní aktivního zvládání a nižší úrovní vyhledávání samoty ve srovnání s odcizením. Souvislost mezi vyhýbavými styly zvládání a citovou vazbou se spíše nepotvrdila. Očekávané vztahy mezi zvládáním a depresivitou se nepotvrdily téměř vůbec. Vztah mezi aktivním zvládáním a depresivitou byl nesignifikantní. Co se týče předpokládané vyšší míry depresivních symptomů v souvislosti s používáním vyhýbavých stylů zvládání, potvrdil se předpoklad pouze pro jeden z vyhýbavých stylů zvládání. Druhým cílem diplomové práce bylo zjistit, zda a jak je vztah mezi citovou vazbou a mírou depresivních symptomů ovlivňován třetí proměnnou, kterou jsou zde styly zvládání nebo prožívaná zátěž. Na základě teorie a předchozích výzkumů byl učiněn předpoklad, že prožívaná zátěž a zvládání budou zprostředkovávat vztah mezi citovou vazbou a depresivitou. Jinak řečeno, domnívala jsem se, že citová vazba ovlivňuje míru prožívané zátěže a užívané styly zvládání, což následně ovlivňuje míru prožívaných depresivních symptomů. Výzkumná zjištění této studie danou domněnku podporují.

Vedoucí práce Lenka Lacinová.

Související obsah

Problematice depresí se na portále Šance Dětem věnují články:

- od Jana Kulhánka na téma "Poruchy nálady"

- od Kateřiny Krtičkové na téma "Deprese u dětí"

- od Jana Kulhánka na téma "Nejčastější duševní onemocnění".

Zdroj dat
http://is.muni.cz/th/78783/fss_m