Chronické bolesti břicha u dětí a dospívajících

Autor/ka
Rok vzniku:
2008
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Chronické bolesti břicha u dětí patří k jednomu z nejčastějších symptomù, pro které jsou tito pacienti vyšetřováni v dětských gastroenterologických ambulancích. Z patofyziologického hlediska dělíme bolesti břicha u dětí na viscerální a parietální. Viscerální bolest je charakterizována jako tupá, neurčitá, kolikovitá měnící se bolest. Většinou se šíří ze střední čáry, škodlivé podněty vyvolávající bolest mohou však působit u nitrobřišních orgánù bezbolestně. Významným podnětem pro vyvolání viscerální bolesti jsou geometrické síly (natažení, rozpínání), které zvyšují napětí stěny trávicí trubice nebo pouzdra orgánů. Parietální bolest vzniká drážděním parietálního peritonea, je dobře lokalizována, ostrá, bodavá a její intenzita narůstá. Příčina těchto obtíží je velmi rùznorodá a má svá specifika patřící k jednotlivým věkovým obdobím. Je nutno si uvědomit, že bolest břicha u dětí patrně netvoří relativně samostatný, klinicky dobře oddělitelný jev, který by se dal snadno definovat a změřit. Je složitě propojena s nepříjemnými zážitky, úzkostí a strachem dítěte. Čím je dětský organizmus mladší, tím obtížněji u něj mùžeme identifikovat bolest jako svébytnou kategorii, tím je nesnadnější ji oddělit od negativních emocí, od prožívání stresu. Obecně přijímaná definice bolesti u dětí zdůrazňuje nepříjemnost bolesti, poškození jedince, vázanost bolesti na zkušenosti, percepční aspekty bolesti, modulování a prožívání bolesti jedincem a možnost subjektivní výpovědi jedince o bolesti, kterou právě prožívá. K nejčastějším příčinám chronických bolestí břicha patří u dětí a dospívajících idiopatické střevní záněty tenkého nebo tlustého střeva a malabsorpční syndromy zahrnující stavy, při nichž vznikají poruchy trávení a vstřebávání základních živin a objevují se chorobné stavy z nedostatku těchto látek. V rámci diferenciální diagnostiky chronických bolestí břicha nelze opomenout rùzné formy potravinových alergií, intolerancí rùzných složek potravy, bolestí břicha jako příznaku gastroesofageálního reflexu, helikobakterové infekce, poruchy motility střev (obstipace) a psychogenních bolestí břicha, které jsou velmi časté především u dospívajících jedincù. Současně mohou být chronické bolesti břicha u dětí zpùsobeny relativně vzácnými, někdy i značně kuriozními příčinami, o kterých se rovněž autor v článku zmiňuje formou krátkého kazuistického sdìlení.

Volf, Vladimír. Chronické bolesti břicha u dětí a dospívajících. Bolest. 2008, roč. 11, č. 3, s. 160-166. ISSN 1212-0634 (tištěná verze). ISSN 1212-6861.

Zdroj dat
http://www.tigis.cz/images/stories/Bolest/2008/03/07_Volf_Bolest_3_08.pdf
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Bolest. 2008, roč. 11, č. 3