Dětské ozdravovny a léčebny

Autor/ka: Redakce portálu Šance Dětem
Datum publikace: 28. 04. 2022, Aktualizováno: 26. 10. 2022
Doporučil lékař vašemu dítěti pobyt v dětské ozdravovně, či léčebně? Zpracovali jsme pro vás základní informace o tom, jak léčebny a ozdravovny fungují, zda a za jakých podmínek můžete pobyt absolvovat s dítětem a jak je to s náklady za pobyt.

Dětské ozdravovny

Obrázek
lékař

Dětské ozdravovny jsou zdravotnická zařízení ve vhodných klimatických podmínkách. Prioritně slouží dětem zdravotně oslabeným vlivem nepříznivého životního prostředí, dětem s problémy způsobenými nezdravým životním stylem a dětem v rekonvalescenci, pokud nevyžadují specializovanou léčbu. Pobyt dítěte v ozdravovně navrhuje jeho ošetřující lékař, který také navrhuje konkrétní zařízení. Rodič nebo zákonný zástupce dítěte následně podává žádost o povolení pobytu dítěte v dětské ozdravovně. Po posouzení pojišťovnou je žádost zaslána prvnímu ze dvou zařízení navržených lékařem. To by mělo následně dítě předvolat k pobytu, který musí být nastoupen nejpozději do šesti měsíců ode dne schválení návrhu pojišťovnou. Zároveň uvedeným zákonným zástupcům dítěte zašle informace a poučení o pobytu a to tak, aby byli vyrozuměni nejpozději do 14 dnů před jeho zahájením. V případě, že prvně uvedené zařízení nemá možnost v uvedeném časovém rozpětí zajistit dítěti lůžko, předává žádost na druhé zařízení v pořadí.

Rozsah péče, kterou dětské ozdravovny poskytují, zahrnuje zdravotní, pedagogicko-psychologickou i sociální péči. Kromě široké škály terapeutických přístupů se cíleně zaměřuje na to, aby si dítě osvojilo správný způsob života. Péče vždy zohledňuje individuální situaci i potřeby dítěte. Délka pobytu většinou nepřekračuje 21 dnů.

Odborné dětské léčebny

Jaký je rozdíl mezi dětskou ozdravovnou a léčebnou? V léčebně je péče zpravidla delší a intenzivnější, zaměřená na konkrétní diagnózy. Seznam diagnóz a na ně zaměřených léčeben je uveden v indikačním seznamu vydaném vyhláškou MZ ČR č. 59/1997 Sb., v platném znění. Délku pobytu v dětské odborné léčebně stanoví vedoucí lékař léčebny na základě zdravotního stavu pojištěnce. Dětské léčebny přijímají pojištěnce do 18 let věku na návrh praktického nebo ošetřujícího lékaře. Návrh vyplňuje a předává pojišťovně přímo tento lékař.

Náklady na péči v léčebnách a ozdravovnách

Pojišťovna dítěti hradí pobyt v léčebně či ozdravovně, stravování i léčebný či ozdravný program. Do šestých narozenin dítěte plně hradí i pobyt dospělého doprovodu. Úhradu pobytu doprovodu dítěte staršího šesti let musí dítěti schválit revizní lékař pojišťovny. O schválení doprovodu může v případě pobytu v léčebně žádat sám Odborný léčebný ústav, pokud jeho primář shledá, že je žádoucí. Cenu pobytu pro další dítě (například sourozence dítěte) stanoví konkrétní zařízení a pojišťovna ji nehradí.

Náklady na dopravu do i z ozdravovny pojišťovna nehradí. U pobytu v odborné léčebně může pojišťovna v indikovaných případech uhradit i dopravu.

Zdravotní péče v dětských odborných léčebnách a ozdravovnách se poskytuje v souladu se Zákonem o veřejném zdravotním pojištění č. 48/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů (zejm. §19, odst. 1) písm. d) a § 34) a vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 59/1997 Sb. ve znění vyhlášky č. 350/2008 Sb. Zde jsou stanovena indikační zaměření a nemoci, u nichž se dětem a mladistvým do 18 let zdravotní péče poskytuje.

(Zdroj a další informace najdete zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-59)

Režim v léčebnách a ozdravovnách

Pobyt dítěte v léčebném nebo ozdravném zařízení podléhá režimu zařízení. Ráno zpravidla začíná rozcvičkou, dítě se účastní vzdělávání a procedur. Jídlo je zpravidla 5x denně, večer má dítě nárok na osobní volno. V zařízení platí večerka.

Dětem je potřeba zabalit veškeré oblečení a základní hygienické potřeby pro dlouhý pobyt, včetně například oblečení do deště. Nezbytné bývá také pohodlné oblečení, ve kterém budou děti cvičit. Vlastní kapesné či mobilní telefony jsou v zařízeních povoleny, ale dítě si za majetek ručí samo.

Pravidla pro návštěvy a pobyt doprovodu

Výše zmíněné náklady na pobyt doprovodu naznačují, kdo může dítě v léčebně nebo ozdravovně přímo doprovázet. Jedná se vždy o dospělou osobu způsobilou k právním úkonům, typicky zákonný zástupce dítěte. Pokud funkci doprovodu zastává jiný dospělý, musí k tomu být pověřen plnou mocí od zákonného zástupce dítěte. Tuto plnou moc musí mít během pobytu u sebe. Doprovod musí během pobytu být dítěti k dispozici a mimo léčebné procedury za něj nese plnou zodpovědnost. Dítě s doprovodem má v léčebně vždy k dispozici samostatný pokoj. Doprovod se může v průběhu pobytu dítěte střídat.

Pokud to dovoluje kapacita zařízení, můžete v roli doprovodu absolvovat pobyt s dítětem na vlastní náklady, i pokud nebyl doprovod schválen revizním lékařem pojišťovny. Na pokoji může s doprovodem být i další dítě, ale toto je nutné domluvit předem a pobyt dítěte je plně hrazen. Cenu stanovuje sama léčebna, či ozdravovna.

Obrázek
příprava do školy

Doprovod dítěte má nárok na vystavení potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti. Ten se ale nevztahuje na samoplátce.

Návštěvy léčebny i ozdravovny rodičům a zákonným zástupcům povolují, ale z kapacitních důvodů je nutné se vždy domluvit na recepci daného zařízení.

Nezamešká dítě ve škole?

Pobyt v léčebně či ozdravovně nenaruší vzdělávání dítěte. Tato zařízení mají při sobě vždy zřízenou školu, která komunikuje s kmenovou školou dítěte. K dětem se přistupuje individuálně, učí se ze svých učebnic a podle vzdělávacího plánu kmenové školy. Veškeré pomůcky pro studium (např. učebnice, pracovní sešity) si děti přivážejí na pobyt sebou.

Související literaturu a další zdroje informací naleznete také v naší Odborné knihovně.

Zaujal Vás článek a chcete každý měsíc dostávat informace o nových příspěvcích? Přihlaste se k odběru newsletteru!

 

Odebírat newsletter   Sledovat na Facebooku

Autor/ka

Autoři tohoto článku jsou členy redakce portálu Šance Dětem.