Študent na ceste k praxi: zborník príspevkov z Prvej študentskej vedeckej konferencie v odbore špeciálna a liečebná pedagogika

Autor/ka
Rok vzniku:
2012
Jazyk dokumentu
Slovenština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Zborník abstraktov vychádza ako výstup Prvej študentskej vedeckej konferencie v odbore špeciálna pedagogika a liečebná pedagogika : Študent na ceste k praxi, ktorá sa koná 15. mája 2012 na Katedre špeciálnej pedagogiky, Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, pri príležitosti 15. výročia vzniku Prešovskej univerzity v Prešove. Cieľom študentskej vedeckej konferencie je vytvoriť pre domácich a zahraničných študentov v odbore špeciálna pedagogika a liečebná pedagogika akademický priestor na prezentáciu výskumných problémov a doterajších výsledkov z ich odbornej, vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti v rámci ich doktorandského, rigorózneho, magisterského a bakalárskeho štúdia.

Autoři a názvy příspěvků:

Žiaci so špecifickými poruchami učenia v stredných školách -- Kamila BALKOVÁ, Denisa MACÚCHOVÁ, Hedviga GREGUŠOVÁ

Problematika výchovně vzdělávacího procesu žáků s narušenou komunikační schopností v inkluzivním prostředí základní školy -- Veronika GIRGLOVÁ, Jiřina KLENKOVÁ

Užívaní návykových látek u ohrožených skupin mladých lidí z ústavních zařízení -- Blanka GRUBEROVÁ, Eva ŠOTOLOVÁ

Zkušenosti z implementace nového vzělávacího programu pro mimořádně nadané žáky na I. stupni základní školy -- Zdeňka JANČÍKOVÁ, Miluše RAŠKOVÁ

Podpora komunikačních schopností v kontextu vzdělávaní jedinců žijících v domovech pro osoby se zdravotním postižením v rámci povinné školní docházky -- Petr KOPEČNÝ, Jiřina KLENKOVÁ

Analýza podpůrnych opatření a poradenských služeb pro žáka s narušenou komunikační schopností v základní škole -- Pavla SYCHROVÁ, Jiřina KLENKOVÁ

Možnosti a efekty inštitucionálnej kresťanskej výchovy rómskych detí v multikultúrnom priestore -- Lucia ZAJACOVÁ, Ladislav HORŇÁK

Indikácie hudobno-terapeutických techník pri eliminácii prejavov agresivity detí v liečebnovýchovnom sanatóriu -- Mária BERETOVÁ, Klaudia KOŠALOVÁ

Rozprávka ako motivačný faktor vo vzdelávaní žiakov s mentálnym postihnutím v B variante špeciálnej základnej školy -- Mariana BODNÁROVÁ, Helena ORIEŠČÍKOVÁ

Možnosti využitia informačných a komunikačných technológií vo vyučovaní fyziky na špeciálnych základných školách -- Igor JUHÁS, Ladislav HORŇÁK

Akceptovanie potrieb žiaka s mentálnym postihnutím žijúceho v detskom domove v podmienkach školskej integrácie, inklúzie -- Ľubica KOVÁČOVÁ, Ján HUČÍK

Čitateľská gramotnosť žiakov primárnej školy v kontexte sociálneho znevýhodnenia -- Lenka MAZÁKOVÁ, Tatiana DUBAYOVÁ

Psychická deprivácia detí v detských domovoch rodinného typu -- Daniela MIHAĽOVÁ, Tatiana DUBAYOVÁ

Iniciačný rituál ako socializačný faktor z pohľadu dieťaťa umiestneného v reedukačnom centre -- Anna SEMANOVÁ, Jarmila ŽOLNOVÁ

Vplyv dramatoterapeutických prístupov na rozvíjanie komunikačnej a čitateľskej kompetencie žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia -- Jana SOPKOVÁ, Bibiána HLEBOVÁ

Analýza determinantov kvality života detí s ťažkým a hlbokým mentálnym postihnutím -- Tatiana HAMRÁČKOVÁ, Lucia HREBEŇÁROVÁ

Špeciálny pedagóg ako facilitátor edukačného procesu -- Dagmara KOŽÁROVÁ, Tatiana ČEKANOVÁ

Možnosti socializácie žiaka s ľahkým mentálnym postihnutím v kontexte školského začlenenia -- Monika MATINOVÁ, Tatiana DUBAYOVÁ

Špeciálny pedagóg ako terénny pracovník -- Dominika POLICIANOVÁ, Tatiana ČEKANOVÁ

Vplyv modifikácie stravy na manifestáciu symptómov porúch aktivity a pozornosti u detí -- Gabriela SABOLOVÁ, Peter PAVLIS

Hrebeňárová, Lucia a Štvartáková, Jana. Študent na ceste k praxi: zborník abstraktov z Prvej študentskej vedeckej konferencie v odbore špeciálna pedagogika a liečebná pedagogika. 1. vyd. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2012. 32 s. ISBN 978-80-555-0550-3. ISBN 978-80-555-0591-6.

Zdroj dat
http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Dubayova1