Možnosti komunikace u dětí s kombinovaným postižením v období raného věku

Autor/ka
Lucie Hochmajerová
Rok vzniku:
2014
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Vysokoškolská práce
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Diplomová práce s názvem Možnosti komunikace dětí s kombinovaným postižením raného věku je členěna na část teoretickou a empirickou a rozložena do pěti kapitol. Hlavním tématem práce je dítě s kombinovaným postižením v jeho rané fázi života, která představuje nejvýznamnější období pro utváření vztahů a vazeb ke svému okolí a tvoří základ počáteční komunikace. První kapitola se zabývá vymezením raného věku a popisuje zákonitosti jednotlivých etap raného vývoje, které se podílí na utváření vztahu dítěte k okolí. Následující kapitola se zabývá problematikou kombinovaného postižení a zaměřuje se na jeho charakteristiku, etiologii a také uvádí vhodné způsoby komunikace u dětí s kombinovaným postižením. Dominantním tématem třetí kapitoly je sluchové postižení ve spojení s dalším postižením, jež se zabývá popisem a  zvláštnostmi podílejících se na rozvoji komunikace dítěte. Jedná se o kombinaci sluchového postižení s mentálním, duálním, tělesným postižením a poruchou autistického spektra. Čtvrtá kapitola představuje rodinu dítěte s kombinovaným postižením a zabývá se existencí a působením faktorů ovlivňující postoj rodiny ke komunikaci se svým dítětem. Pátou kapitolu diplomové práce tvoří empirická část, jejíž základ tvoří tři případové studie zaměřující se na utváření a způsob komunikace dítěte se sluchovým postižením ve spojení s jiným postižením. Výsledky výzkumného šetření představují východiska, která mohou být nápomocná odborníkům pečujících o dítě s kombinovaným postižením a jeho rodinu.

Zdroj dat
http://is.muni.cz/th/236729/pedf_m/