Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole; Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: sborník z konference s mezinárodní účastí

Autor/ka
Rok vzniku:
2011
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Sborník z konference, těžištěm jejíchž příspěvků byla problematika vzdělávání žáků se specifickými potřebami.

Soupis autorů a příspěvků:

Vítková, Marie - Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - pátý rok realizace výzkumného záměru

Blažková, Růžena - Vzdělávání žáků se zdravotním postižením v matematice

Bočková, Barbora a Klenková, Jiřina - Přístupy к diagnostice vývoje řeči u dětí a žáků s narušenou komunikační schopností v předškolním věku a v období zahájení školní docházky

Doležalová, Lenka a Lukáčová, Jana - Recepce psaného textu u dětí se sluchovým postižením

Felkel, Petr, Holá, Klára a Šumníková, Pavlína - Poznávejte s Luisou - výukový program pro děti se zrakovým postižením

Fialová, Ilona a Schubertová, Petra - Vliv Vojtovy terapie na edukaci dětí s tělesným postižením

Filová, Hana a Havel, Jiří - Zkušenosti a poznatky učitelů 1. stupně ZŠ z práce s žáky se zdravotním postižením/znevýhodněním

Girglová, Veronika, Klenková, Jiřina a Švojgrová, Pavla - Vzdělávání žáka s narušenou komunikační schopností v hlavním vzdělávacím proudu

Grymová, Hana - Ladislav Havránek, jeho osobnost a učební metody při práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami

Hádková, Kateřina - Žáci s kochleámím implantátem a jejich zařazení do jednotlivých typů základních škol v České republice

Hádková, Kateřina a Mohoritová, Nela - Primární prevence užívání návykových látek u žáků a mládeže ve školách pro sluchově postižené

Hamplová, Klára a Nováková, Zita - Podpora sociálních a pracovních kompetencí žáků se zrakovým postižením v jejich volném čase

Hricová, Lenka - Projekty zaměřující se na podporu sociální inkluze osob se smyslovým postižením a jejich vliv na inkluzi školskou

Jízdná, Jana a Novotná, Jiřina - Děti s lehkým mentálním postižením a didaktické hry v matematice

Kachlík, Petr - Pes jako fenomén

Klenková, Jiřina a Koutská, Mariana - Zapojení kulturních institucí do vzdělávání neslyšících žáků ZŠ

Knopová, Blanka - Činnosti hudebně pohybové - jejich význam pro rozvoj senzomotorických dovedností

Minářová, Eva - Úloha kreativity ve vyučování slohu při překonávání komunikačních bariér žáků

Nováková, Jana - Nácvik sociálních dovedností jako součást inkluzivního vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra

Opatřilová, Dagmar - Mezinárodní pohled na oblast inkluzivního vzdělávání osob se zdravotním postižením

Opatřilová, Dagmar a Veselíková, Veronika - Podpora žáka s cystickou fíbrózou v inkluzivním vzdělávání

Pipeková, Jarmila a Strapáčová, Lucie - Výuka výtvarné výchovy u žáků s poruchou autistického spektra

Procházková, Lucie - Vliv roztroušené sklerózy na život člověka

Procházková, Tereza a Přinosilová, Dagmar - Projekce charakteristických rysů poruch příjmu potravy (ppp) v arteterapeutické tvorbě hospitalizovaných pacientů s ppp

Procházková, Lucie a Řezníčková, Iveta - Integrativní vzdělávání žáků se spinální svalovou atrofií

Trzos, Tímea - Nové technologie - podpora specifických přístupů ve výuce

Vilášková, Dagmar - Strukturované učení ve výuce žáka s těžkým zrakovým postižením a autismem, využití ve výuce angličtiny, naukových předmětech a při práci na počítači

Vojtko, Tibor - Strukturní komponenty učebnice určených elementární výuce žáků s mentální retardací aneb od textu к obrázku a zpět

Balátová, Kristýna - Komplexní diagnostika Specifických poruch učení ve Spojených státech amerických (USA)

Bartoňová, Miroslava - Analýza přínosu učebních opor pro rozvíjení klíčových kompetencí
u žáků praktické školy

BartoŇová, Miroslava - Obecné přístupy к žákům se speciálními vzdělávacími potřebami na středních školách

Beránková, Ivana, Dražilová, Lucie, Havlová, Diana, Michalová, Zdena a Pešatová, Ilona - Preferované přístupy v inkluzivní základní škole к žákům se specifickými poruchami učení

Brožová, Dana a Platková, Danuše - Sociální prostředí a jeho vliv na kvalitu života jedince s ADHD

Dosedla, Martin - Preference žáků ZŠ praktických při volbě povolání

Gajzlerová, Lenka - Integrace digitálních technologií do edukačního procesu - zkušenosti z Německa s využitím počítačů u žáků s mentálním postižením

Kroča, David - Kritéria hodnocení přednesu dyslektických žáků

Machulková, Alena a Přinosilová, Dagmar - Faktory ovlivňující kvalitu života uživatelů domova pro osoby se zdravotním postižením z pohledu ošetřujícího personálu

Pavlovská, Marie a Vojtová, Věra - Cílená intervence v praxi internátu základní školy praktické

Pinková, Pavlína a Slepičková, Lenka - Překážky zaměstnávání osob se zdravotním postižením na straně zaměstnavatelů

Pitnerová, Pavla a Sayoud Solárová, Kateřina - Připravenost osob se zdravotním postižením pro uplatnění na trhu práce
jako nástroj sociální inkluze

Pitnerová, Pavla a Sayoud Solárová, Kateřina - Osoby se zdravotním postižením a jejich kompetence potřebné pro trh práce

Sieglová, Naděžda - Perspektivy žáků s jiným než českým mateřským jazykem v českých školách

Šubrtová, Milena - František Bakule a jeho metody práce s handicapovanými dětmi ve svědectví bývalých žáků a spolupracovníků

Vítková, Marie - Strategie v přípravě učitelů pro výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na odborném učilišti a praktických školách

Zítková, Jitka - Potenciální modelovost reflexe zdravotního postižení v učebnicích literární výchovy

 

Odkaz na obsah publikace na adrese: /74467/pdf

Vítková, Marie, a Opatřilová, Dagmar. Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole; Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: sborník z konference s mezinárodní účastí. Brno: Paido, 2011. 80 s. ISBN 978-80-7315-215-4.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002226052&local_base=NKC