Sborník příspěvků 1. české národní konference aplikovaných pohybových aktivit: konané 19.-20. 5. 2011 v Olomouci

Autor/ka
Alena Vyskočilová
Rok vzniku:
2011
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Autoři a příspěvky na konferenci:

INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO TĚLESNOU VÝCHOVU - Radka Bartoňová

APLIKOVANÉ POHYBOVÉ AKTIVITY NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ V OPAVĚ - Iveta Hendrychová, Jana Čmelíková

SPORTOVNÍ AKTIVITY V CENTRU PARAPLE - Lenka Honzátková, Jiří Pokuta

VOZEJKOV A SURVIVAL PRO VOZÍČKÁŘE - Alena Jančíková, Martin Pádivý

UCELENÝ SYSTÉM REHABILITACE JAKO VÝZNAMNÝ PROSTŘEDEK ÚSPĚŠNÉ INTEGRACE OSOB S POSTIŽENÍM HYBNOSTI - Jiří Jankovský

VYUŽITÍ BIOMECHANIKY V APLIKOVANÝCH POHYBOVÝCH AKTIVITÁCH - Miroslav Janura, Zdeněk Svoboda

TV VE SPECIÁLNÍM ŠKOLSTVÍ - ODRAZ PRÁCE VYSOKÝCH ŠKOL - Vlastimila Karáskova

VÝZNAM SPRÁVNÉHO DRŽENÍ TĚLA PŘI SPORTOVNÍCH AKTIVITÁCH VOZÍČKÁŘŮ - Lenka Kratochvílová

TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V APA VE VZTAHU K VÝCHOVĚ KE ZDRAVÍ - Milada Krejčí

KOMPETENCE PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ PRO TĚLESNOU VÝCHOVU ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI - Martin Kudláček

POHYBOVÁ AKTIVITA A SPORT ŽÁKŮ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM V PRIMÁRNÍM VZDĚLÁVÁNÍ - Petra Kůrková

„NAŠE TERAPIE JE ŽIVOT.. - PROGRAM, KTERÝ MÁ POHYB - Jana Malá

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ŽIVOTA DĚTÍ S ONKOLOGICKÝM ONEMOCNĚNÍM PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ ZAMĚŘENÝCH NA POHYBOVÉ AKTIVITY - Stanislava Martínková, Hana Hrstková

KONEV - PROMĚNA 1000 NEPLAVCŮ V PLAVCE: METODICKÁ ŘADA VÝUKY KOVÁŘ - NEVRKLA REALIZOVANÁ V KONTAKTU BB JAKO UNIKÁTNÍ PROJEKT VÝUKY PLAVÁNÍ A SPORTOVNÍHO TRÉNINKU TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH - Jan Nevrkla, Martin Kovář

NEFARMAKOLOGICKÉ INTERVENCE U DĚTÍ S ADHD - Miroslav Novotný, Jan Haase

UNIVERZITNÍ STUDIA APA NA FTK UP, V ČR A V NĚKTERÝCH DALŠÍCH ZEMÍCH - Hana Válková

VYBRANÉ PROBLÉMY CHODECKÝCH AKTIVIT U OSOB SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM V KOMPARACI S AKTIVNÍMI SENIORY - Ladislav Bláha, David Cihlář, Štefan Balkó, Ludmila Drahovzalová, Martina Bartůňková, Lucie Kloudová, Alena Ženíšková

REKREAČNÍ SPORTOVNÍ AKTIVITY VOZÍČKÁŘŮ V ČESKÉ REPUBLICE - Martina Burkotová

VYUŽITÍ BIOMECHANICKÝCH METOD PŘI SLEDOVÁNÍ VLIVU HIPOTERAPIE NA ZMĚNU MOTORICKÝCH VZORCŮ DETÍ S CENTRÁLNÍ KOORDINAČNÍ PORUCHOU - Jitka Dvořáková, Tereza Dvořáková, Miroslav Janura, Zdeněk Svoboda

DRAMATURGIE A SCÉNÁŘ ZÁŽITKOVÉHO POBYTU PRO DĚTI S ADHD - Markéta Fejfarová, Ondřej Ješina

EFEKT TRÉNINKOVÉHO PROGRAMU STOLNÍHO TENISU - Lucie Francová

SPORT JAKO SOCIALIZAČNÍ FAKTOR V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA S POSTIŽENÍM - Alexandr Gebauer, Renáta Staňková

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE V PODPOŘE APA VE ZLÍNSKÉM KRAJI - Roman Herink

ZAPOJENIE TELESNÝCH AKTIVÍT DO PROGRAMU PRE ROZVOJ ZAMESTNANOSTI ĽUDÍ S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM - Miroslava Holubíková
VYUŽITÍ RŮZNÝCH TYPŮ ORTÉZ AFO U PACIENTŮ S OMEZENÍM V OBLASTI HLEZENNÍHO KLOUBU A NOHY - PARÉZA NERVUS PERONEUS (PŘÍPADOVÁ STUDIE) - Lucie Honzíkova, Miroslav Janura

ŽÁCI ROMSKÉHO ETNIKA VE ŠKOLNÍ TĚLESNÉ VÝCHOVĚ - Ondřej Ješina, Vlastimila Karáskova

SPORTOVNÍ AKCE ŠKOLY SVÍTÁNÍ, PARDUBICE - Kateřina Kopecká, Michaela Spurná

ZDRAVOTNĚ-SOCIÁLNÍ BENEFITY ADEKVÁTNÍCH POHYBOVÝCH AKTIVIT U DĚTÍ S MENTÁLNÍ, SLUCHOVOU A ZRAKOVOU DISABILITOU - Zuzana Kornatovská

HODNOCENÍ EFEKTU HIPOTERAPIE U PACIENTŮ S DMO - Eva Krejčí, Miroslav Janura, Tereza Dvořáková

SEBEDŮVĚRA A VÝCHOVA KE ZDRAVÍ U SENIORŮ S DEGENERATIVNÍM ONEMOCNĚNÍM KLOUBŮ V KONTEXTU OBEZITY - Milada Krejčí

MOTORICKÉ UKAZATELE SPORTOVCŮ SO DLE PROGRAMU FUNFITNESS - Martin Kučera

PŘÍPRAVA PRO TĚLESNOU VÝCHOVU OSOB S POSTIŽENÍM - Martin Kudláček, Ondřej Ješina, Hana Válková

ANALÝZA ÚROVNĚ SUBJEKTIVNÍCH PREFERENCÍ U ŽÁKŮ VYBRANÉ ŠKOLY - Jitka Ochmanová, Ondřej Ješina

QUADRUGBY - HRA, PŘED KTEROU SE NESCHOVÁŠ... - Michal Ptáček

APLIKOVANÉ POHYBOVÉ AKTIVITY VE ŠKOLE SVÍTÁNÍ, PARDUBICE - Michaela Spurná, Kateřina Kopecká

ANALÝZA APLIKOVANÉ TĚLESNÉ VÝCHOVY V CREDU, O. P. S., OLOMOUC - Miroslava Spurná, Lucie Rybová

APLIKOVANÉ PSYCHOMOTORICKÉ AKTIVITY NA FAKULTĚ SPORTOVNÍCH STUDIÍ MASARYKOVY UNIVERZITY V BRNĚ - Dagmar Trávníková, Tomáš Ulbrich

POSTAVENÍ POHYBOVÝCH AKTIVIT V HODNOTOVÉ ORIENTACI DĚTÍ S ONKOLOGICKÝM ONEMOCNĚNÍM VE VZTAHU KE KVALITĚ JEJICH ŽIVOTA - Tomáš Vyhlídal

RANÁ PÉČE - PODPORA RODINY A VÝVOJE DÍTĚTE S POSTIŽENÍM NEJEN POHYBEM... - Tomáš Vyskočil

MODIFIKACE PROGRAMU PARALYMPIJSKÝ ŠKOLNÍ DEN DO PROSTŘEDÍ ČESKÉHO ŠKOLSTVÍ A APLIKOVANÉ POHYBOVÉ AKTIVITY V ČESKÉ REPUBLICE - Alena Vyskočilová

SROVNÁNÍ EFEKTU UŽITÍ METODY BLOKOVÉ A ROZPTÝLENÉ PRAXE NA ÚROVEŇ PROVÁDĚNÍ VYBRANÝCH DOVEDNOSTÍ V BOCCIE U ZKUŠENÝCH SPORTOVCŮ S DĚTSKOU MOZKOVOU OBRNOU (DMO) - Julie Wittmannová, Luke Morris

20 LET APLIKOVANÝCH POHYBOVÝCH AKTIVIT V ČESKÉ REPUBLICE BYLO - NEBYLO... PŮVOD A SOUČASNOST APA NA FTK UP - Hana Válková

STUDIJNÍ OBOR APLIKOVANÉ POHYBOVÉ AKTIVITY (BAKALÁŘSKÉ STUDIUM) - Tomáš Vyhlídal

APLIKOVANÁ TĚLESNÁ VÝCHOVA (BAKALÁŘSKÉ A NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM) - Tomáš Vyhlídal

PROJEKTY REALIZOVANÉ V OBLASTI APA NA FAKULTĚ TĚLESNÉ KULTURY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI - Martin Kudláček

APLIKOVANÉ POHYBOVÉ AKTIVITY V TEORII A PRAXI - Martin Kudláček

ČESKÁ ASOCIACE APLIKOVANÝCH POHYBOVÝCH AKTIVIT - Ondřej Ješina

ERASMUS MUNDUS V OBLASTI APLIKOVANÝCH POHYBOVÝCH AKTIVIT - Hana Válková

VÝBĚR BIBLIOGRAFIE V OBLASTI APLIKOVANÝCH POHYBOVÝCH AKTIVIT VLETECH 2005-2011 - Ondřej Ješina

VYBRANÁ PRACOVIŠTĚ VĚNUJÍCÍ SE APLIKOVANÝM POHYBOVÝM AKTIVITÁM VE SPOLUPRÁCI S CENTREM APA - Tomáš Vyhlídal

Obsah publikace je k dispozici na odkaze: https://toc.nkp.cz/NKC/201108/contents/nkc20112197450_1.pdf.

Vyskočilová, Alena. Sborník příspěvků 1. české národní konference aplikovaných pohybových aktivit: konané 19.-20.5.2011 v Olomouci. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. 103 s. Sborníky.ISBN 978-80-244-2764-5.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002197450&local_base=NKC