Kvalita života a problém pracovní kompetence u osob dlouhodobě pečujících o člena rodiny se zdravotním postižením - Jan Michalík

Autor/ka
Rok vzniku:
2007
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Výzkumy
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

V průběhu prací na analytické části projektu se ukázalo, že výrazným problémem je sekundární nezaměstnanost vyvolaná těžším zdravotním postižením člena rodiny. V důsledku této situace zůstává v Praze několik tisíc (v ČR několik desítek tisíc) členů rodiny - zejména žen - v domácnosti, aby po určitou dobu pečovali o dítě či seniora s těžkým handicapem. Ukazuje se, že tato skupina má, mj. v důsledku dlouhodobosti péče, velmi ztížený návrat na pracovní trh. Dochází k postupnému vymizení pracovních kompetencí v rovině socio-psychické připravenosti a stability, schopnosti učit se, vnímání vlastní ceny na trhu práce, postavení v rámci tzv. sociální sítě apod. Ve vztahu k těmto pečujícím osobám i ve vztahu k problematice rozvoje lidských zdrojů ČR se jedná o téma dosud nepopsané. Téma, které bezprostředně souvisí se zaměstnaností občanů se zdravotním postižením. Provedení základní analýzy příčin daného stavu, měření základních parametrů uvedených pracovních kompetencí a jejich postupných změn v čase, může mít velký význam jak pro realizační fází projektu, tak obecně pro situaci na daném úseku v ČR.

Vážená paní, vážený pane,

obracím se na Vás touto cestou se žádostí o účast ve v prvním výzkumu kvality životaosob a rodin dlouhodobě pečujících o člena rodiny. Chci Vám spolu s prosbou ovyplnění přiloženého dotazníku kvality života sdělit i několik informacío cílech výzkumu a jeho motivech.

Cílem šetření je přinést informace, které mohou do budoucna přispět ke zlepšeníkvality života rodin, které dlouhodobě pečují o osobu se zdravotním postižením. Sámmám již osmnáct let osobní zkušenost s tím, co taková péče obnáší. I s tím jak jí nášstát pomáhá či spíše nepomáhá. Obracím se na Vás jménem Výzkumného centraintegrace zdravotně postižených, tedy organizace, která několik posledních letpřináší nové poznatky o náročnosti dlouhodobé péče o člověka se zdravotnímpostižením.

Dotazník bude distribuován i na Slovensku, Polsku ve Spojených státech amerických(Virginia, Georgia). Postupně budou následovat další šetření zaměřená např. naotázky ekonomického zabezpečení, úroveň podpůrných sociálních služeb atd.Jejich výsledky šetření chceme využít při plánování návrhu legislativnícha organizačních opatření majících za cíl zlepšit postavení občanů se zdravotnímpostižením a pečujících rodin v České republice.

Pokud budete mít zájem rádi Vám zašleme publikaci obsahující informace o zákonuo sociálních službách. V tom případě uveďte na zadní stranu dotazníku jakoukolivdoručovací adresu.

Děkujeme za zaslání vyplněného dotazníku v přiložené obálce zpět. (nejpozději do20. října 2007) Výsledky celého výzkumu naleznete v prosinci 2007 na webových stránkách www.vcizp.cz v sekci výzkum. 

S poděkováním a přáním mnoha sil 

Doc. Mgr. et. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D.
ředitel VCIZP


Určeno: osobám pečujícím o osobu se zdravotním postižením

Výzkumné centrum integrace zdravotně postiženýchI.P. Pavlova 16, 779 00 Olomouc, tel.: 777 809 040, e-mail: office@vcizp.cz, www.vcizp.cz, IČ: 26599597Olomouc, září 2007

Zdroj dat
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZWhqgx6QkeEJ:www.vcizp.cz/doc/dopis-pecujicim-rodinam.pdf+&cd=1&hl=cs&ct=clnk&gl=cz