Dlouhodobé zkušenosti s využitím domácí oxygenoterapie v léčbě nedonošených dětí s bronchopulmonální dysplázií

Autor/ka
Rok vzniku:
2009
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Bronchopulmonální dysplázie postihuje v České republice a dalších rozvinutých zemích významnou část nedonošených novorozenců velmi nízké porodní hmotnosti. Jejich léčba zahrnuje dlouhodobou terapii kyslíkem. Autoři podrobně popisují způsob provádění dlouhodobé domácí oxygenoterapie, ověřený na vlastním souboru 32 dětí (průměrný gestační věk 26,3 týdne, průměrná porodní hmotnost 784 g). Průměrná délka domácí oxygenoterapie činila 168 dnů. Hlavní přínos domácí oxygenoterapie spočívá v tom, že významně zkracuje délku hospitalizace, a tím zlepšuje psychomotorický vývoj a vytváření vazby rodina – dítě, eliminuje riziko nozokomiální infekce a přináší finanční úsporu pro zdravotní pojišťovnu. Mobilní jednotka s tekutým kyslíkem umožňuje dobrou mobilitu dětí. Ve sledovaném souboru dětí se nevyskytly žádné komplikace oxygenoterapie v domácích podmínkách. V diskuzi autoři uvádějí další možnosti léčby bronchopulmonální dysplázie.

Bronchopulmonary dysplasia occures in a significant proportion of premature infants in the Czech Republic as well as in other developed countries. The oxygenotherapy is part of treament. Authors describe their own experiences with the long-term home oxygenotherapy administration in a group of 32 infants (mean gestational age 26,3 wks, mean birth weight 784 G). The average duration of home oxygenotherapy was 168 days. The main advantage of home oxygenotherapy is a shorter hospital stay resulting in a better psychomotor development support, family – child bonding, nosocomial infections elimination and lower health care costs. The mobile unit with fluid oxygen enables a good infant’s mobility. No complications of the oxygenotherapy at home conditions appeared. The authors discuss other treatment possibilities in infants with bronchopulmonary dysplasia.

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-200902-0013.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 10, č. 2 (2009)