Bazální stimulace, aktivace a komunikace v edukaci žáků s kombinovaným postižením : monografie

Autor/ka
Rok vzniku:
2009
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Publikace o problematice bazální stimulace, aktivace a komunikace ve vzdělávání a výchově žáků s kombinovaným postižením.

Obsah publikace je k dispozici na odkaze: https://toc.nkp.cz/NKC/200912/contents/nkc20092011579_1.pdf.

 

MARIE VÍTKOVÁ - Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - třetí rok realizace výzkumného záměru

ANOTACE PŘÍSPĚVKŮ Z KONFERENCE S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ
I. část: Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním
HANA ABBODOVÁ, LENKA DOLEŽALOVÁ, LENKA HRICOVÁ - Vzdělávání žáků se sluchovým postižením ze sociokulturně znevýhodněného prostředí
MIROSLAVA BARTOŇOVÁ - Sociální aspekty a strategie přístupů k žákům se specifickými poruchami učení
JANA BEDNÁŘOVÁ, MAGDALÉNA SKŘIVÁNKOVÁ - Zkušenosti se studijním programem pro žáky se sociálním znevýhodněním
LEONA BĚHOUNKOVÁ - Intervence jako prevence rozvoje poruchy chování ve škole hlavního proudu vzdělávání
LEONA BĚHOUNKOVÁ, MILOŠ ROZMÁNEK - Graffiti v kontextu kriminality mládeže
RŮŽENA BLAŽKOVÁ - Rozvoj matematických dovedností u dětí ze znevýhodněného sociokulturního prostředí
PETRA BLÁHOVÁ, DAGMAR PŘINOSILOVÁ - Vývoj profesních zájmů u romských žáků základní školy praktické
BARBORA BOČKOVÁ, JIŘINA KLENKOVÁ - Komunikační schopnosti žáků se sociálním znevýhodněním
LUDMILA BOKOVÁ - Romské děti na prahu vzdělávání - jakou mají šanci?
MIROSLAV ČEDÍK, HANA ŠTROSSOVÁ - Zapojení rodičů do intervenčních procesů u žáků v riziku poruch chování
TOMÁŠ ČECH - Drogové závislosti a jejich prevence v základních školách z hlediska postojů učitelů k problematice
TOMÁŠ ČECH - Minimální preventivní program - nástroj prevence ve školách nebo formální dokument?
ANNA ČERNOHLÁVKOVÁ, MARIE PAVLOVSKÁ - Metody a techniky dramatické výchovy při intervenci sociálně znevýhodněných dětí
MARTA DOLEŽALOVÁ, ZDEŇKA MOLÍKOVÁ - Nové možnosti socializace dětí v dětském domově
PETRA ELIÁŠOVÁ, VĚRA VOJTOVÁ - Diagnostika školního prostředí z hlediska šikanování
MARKÉTA ELICHOVÁ, ARNOŠT SMOLÍK - Reedukační programy a jejich inovativní obsahy při nápravě poruchy chování
MARKÉTA ELICHOVÁ, ARNOŠT SMOLÍK - Culture fair testování školní zralosti romských žáků ze sociokulturně znevýhodněného prostředí
HANA FILOVA, JIŘI HAVEL, JANA KRATOCHVÍLOVÁ - Kurikulární vymezení podpory učení sociálně znevýhodných žáků ve školních vzdělávacích programech
PETRA FRANKOVÁ - EEG-BIOFEEDBACK a bodové hodnocení jako podpůrné metody při řešení problémů dětí s poruchou pozornosti a hyperaktivitou.
RENÉE GRENAROVÁ, SVĚTLANA HANUŠOVÁ, VĚRA JANÍKOVÁ, HANA KYLOUŠKOVÁ - Žáci se sociokulturním znevýhodněním a výuka cizích jazyků
LENKA GUĽOVÁ - Analýza postojů asistentů pedagoga při vzdělávání romských žáků - výzkumné teze
MARIE HAVELKOVÁ, PETR KACHLÍK - Analýza drogové scény na Masarykově univerzitě
JARMILA HELLEBRANDOVÁ - Zkušenosti a přínos aplikace alternativních metod, technik a koncepcí edukačního procesu při vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním.
BLANKA HRBKOVÁ HRUDKOVÁ - Péče o sociálně znevýhodněné žáky ve školním poradenském pracovišti a jeho systémové řízení
PETR KACHLÍK - Pilotní primárněpreventivní protidrogový projekt zaměřený na rizikovou skupinu žáků druhého stupně základní školy
PETR KACHLÍK, JIŘINA KUHNELOVÁ - Návykové látky v těhotenství
MARTINA KAIPROVÁ, VĚRA VOJTOVÁ - Sociálně terapeutická dílna Café Práh
MARTIN KALEJA - Vybrané faktory ovlivňující komunikaci mezi učitelem a romským žákem
DUŠAN KLAPKO - Interaktivní divadlo jako předmět výzkumného šetření
LIBOR KLENOVSKÝ - Hledání vzorů
SIMONA KNOTKOVÁ - Kvalitativní analýza činnosti nízkoprahových zařízení pro sociálně znevýhodněné děti a mládež
DAVID KROČA - Umělecký přednes a divadlo poezie jako nástroj socializace (zkušenosti z Wolkrova Prostějova v letech 2000-2008)
HRISTO KYUCHUKOV - Problematika výuky romského jazyka u romských žáků
EVA MINÁŘOVÁ - Možnosti slohové a komunikační výchovy na ZŠ u žáků se sociálním znevýhodněním
DAGMAR MINXOVÁ, MILADA SEHNALOVÁ - Analýza průběhu intervence u dětí v dětském domově z pohledu pedagogů - výzkumné teze
PETRA MORVAYOVÁ - Limity inkluzivního vzdělávání v ČR ve vztahu k sociokulturním asymetriím
JIŘÍ NĚMEC, EMA ŠTĚPAŘOVÁ - Interakce pedagogických asistentů v kontextu transakční analýzy
JIŘÍ NĚMEC, VĚRA VOJTOVÁ - Inkluzivní vzdělávání jako faktor socializace dětí se sociálním znevýhodněním
MARKÉTA OLBERTOVÁ - Klima školy a možnosti pro jeho zkvalitňování
IVANA OPRAVILOVÁ, VĚRA VOJTOVÁ - Analýza výskytu poruch chování u dětí v dětských domovech
RADKA PAVLÍČKOVÁ - Postřehy z doučování sociálně znevýhodněných (romských) dětí v jejich domácím prostředí
MARIE PAVLOVSKÁ - Vliv metod dramatické výchovy na vztahy v kolektivu třídy a na sebedůvěru dětí se specifickými potřebami
MARIE PAVLOVSKÁ, JAN ŠÍRŮČEK - Metody a techniky dramatické výchovy pro podporu inkluze
ILONA PEŠATOVÁ - Dramatická výchova jako prevence rizikového chování u dětí se sociálním znevýhodněním
ALENA PETRIŠČOVÁ, RADKA SMEJKALOVÁ - Záludné město
JANA PRETLOVÁ - Kooperativní přístup mezi rodinou, školou a dětmi s poruchami chování v rámci komunitního systému
LENKA REMSOVÁ - Využití interaktivního divadla v rámci předvýzkumného šetření metodou focus group
VĚRA RŮŽIČKOVÁ, IVA SMITH BARTOŠOVÁ - Vzdělávací aktivity v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež
NADĚŽDA SIEGLOVÁ - Komunikace českých žáků a žáků cizinců s lyrickým textem (výzkum recepce)
PETR SOJÁK - Sociální pedagog - jeho místo a možnosti uplatnění ve školství
ZDENĚK SVOBODA - Možnosti systémových změn v oblasti podpory sociálně znevýhodněných žáků
ALBÍN ŠKOVIERA - Technika náhradnej psychodramatickej rodiny v práci s dětmi a ich rodičmi
JANA ŠKRABÁNKOVÁ, JANA VLACHOVÁ - Podpora a rozvoj nadání u žáků romského etnika
MILENA ŠUBRTOVÁ - Umělecká literatura pro děti a mládež s romskou tematikou jako jeden z prostředků multikulturní výchovy při edukaci a integraci romských žáků
DAGMAR ÚLEHLOVÁ - Děti jako svědkové domácího násilí ve školním kontextu
TIBOR VOJTKO - Možnosti využití principu daltonského plánu ve vzdělávání sociálně znevýhodněných
VĚRA VOJTOVÁ - Kvalita života školy z perspektivy žáků se sociálním zenvýhodněním - prezentace výzkumu
VĚRA VOJTOVÁ - Intervence pro podporu copingových strategií (strategií zvládání) u dětí v dětských domovech

II. část: Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 93
MARIKA ANTONOVÁ - Rytmus aneb uspořádaná svoboda
MIROSLAVA BARTOŇOVÁ - Volba povolání u žáků se specifickými poruchami učení
BARBORA BAZALOVÁ - Speciální potřeby žáků s poruchami autistického spektra-realizace výzkumného záměru
RŮŽENA BLAŽKOVÁ, LENKA ŠIROKÁ - Vliv dyskalkulie na profesní orientaci žáka
BARBORA BOČKOVÁ - Problematika terapie specificky narušeného vývoje řeči z pohledu logopedů ze speciálně pedagogických center
LENKA DOLEŽALOVÁ - Postoje vysokoškolských učitelů k terciárnímu vzdělávání studentů se sluchovým postižením
ILONA FIALOVÁ - Přístupy k žákům se záchvatovým onemocněním (se zřetelem na žáky s epilepsií) v riziku poruch chování
ZDENĚK FRIEDMANN - Podíl základních a středních škol na orientaci mládeže k oborům technického charakteru
ZDENĚK FRIEDMANN, BOHUMÍRA LAZAROVÁ - Emoce v procesu profesní orientace: komparace případových studií žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
LENKA GAJZLEROVÁ, DAGMAR PŘINOSILOVÁ - Rozvoj grafomotorických schopností v období před zahájením povinné školní docházky
RENÉE GREN AROVÁ - Problematika interlingvní a intralingvní interference v počátečním vyučování ruštině u žáků se specifickými poruchami učení - výsledky výzkumu provedeného na 2. stupni základních škol Jihomoravského kraje
KATEŘINA HÁDKOVÁ, VANDA HÁJKOVÁ, LEA KVĚTOŇOVÁ, IVA STRNADOVÁ - Postoje studující mládeže středních a vysokých škol k inkluzivním procesům ve vzdělávání
KATEŘINA HÁDKOVÁ, LENKA INGALLOVÁ - Zařazování žáků s kochleárním implantátem do základních škol
KATEŘINA HÁDKOVÁ, JAN ŠIŠKA - Analýza znevýhodňování osob s postižením v zemích Evropské Unie
PETRA HAMADOVÁ - Sociální kompetence jako faktor zmírnění znevýhodnění v životě osob s postižením zraku
PETRA HAMADOVÁ, MARIE PAVLOVSKÁ - Odstraňování bariér při společném vzdělávání žáků a studentů pomocí metod dramatické výchovy
SVĚTLANA HANUŠOVÁ - Rozvoj komunikativní kompetence v cizím jazyce u žáků se specifickými poruchami učení
MARIE HAVELKOVÁ, PETR KACHLÍK, PAVEL MENŠÍK - Chronicky nemocný žák v klimatu současné školy
JIŘÍ HRBÁČEK - Využití technologie DIV při výuce IT
LENKA HRICOVÁ - Situace v oblasti vzdělávání sluchově postižených v Africe
JIŘINA KLENKOVÁ - Integrace žáků s narušenou komunikační schopností do logopedických tříd základních škol
JIŘINA KLENKOVÁ, PAVLA ŠVOJGROVÁ - Poradenství pro integrovaného žáka s narušenou komunikační schopností v základní škole
BLANKA KNOPOVÁ - Role pedagoga v měnících se podmínkách výchovy a vzdělávání
LEA KVĚTOŇOVÁ, PAVLÍNA ŠUMNÍKOVÁ - Vyšetření čichové identifikace u osob se zrakovým postižením standardizovaným testem UPSIT
HANA KYLOUŠKOVÁ - Francouzský jazyk a dramatická výchova u žáků s SPU na školách Jihomoravského kraje - výsledky výzkumu
LUCIE MAKYDOVÁ, JOSEF TRNA - Přírodovědné učební úlohy pro žáky se specifickými poruchami učení
HANA NĚMCOVÁ, DAGMAR PŘINOSILOVÁ - Analýza kresby lidské postavy u dětí na konci předškolního věku
MARTIN NOVÁK, JANA ŠKRABÁNKOVÁ - Nejčastější volba metod při výuce nadaných žáků
ZITA NOVÁKOVÁ - Sociální interakce žáků se zrakovým postižením v kontextu integrativního vzdělávání
DAGMAR OPATŘILOVÁ - Sociální aspekty vztahů u osob s tělesným postižením
DAGMAR OPATŘILOVÁ - Aspekty socializace osob s tělesným postižením
KAREL PANČOCHA - Zneužívání návykových látek u jedinců se získaným tělesným postižením
JARMILA PIPEKOVÁ, EVA ŠTENCLOVÁ - Postavení přípravného stupně základní školy speciální v systému vzdělávání v České republice
LUCIE PROCHÁZKOVÁ - Podpora žáků s postižením při přechodu ze školy do světa práce
MILENA ŠUBRTOVÁ - Specializované edice literatury pro děti a mládež zohledňující potřeby dyslektických žáků
TÍMEA TŘOSOVÁ - Dobrovolnictví u osob s těžkým tělesným postižením
HELENA VAĎUROVÁ - Historický vývoj a současné pojetí inkluzivního vzdělávání
JIŘÍ VÍTEK - Westův syndrom, průběh, prognóza a terapie - kazuistiky
MARIE VÍTKOVÁ - Funkce speciálně pedagogické podpory v inkluzivním vzdělávání - komparace v německém a českém školství
JITKA ZÍTKOVÁ - Slovesná tvořivost žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a různou úrovní individuálního čtenářství

III. část: Inkluzivní vzdělávání (příspěvky z evropských zemí)
KIRSTEN HANSEN, JETTE LENTZ - Joint Actions
DAVID JOHNSTONE - Vzestup individualismu a exkluzivní občanství: hodnocení vybraných přístupů k inkluzi ve Velké Británii
LADISLAV NYKL - Přístup zaměřený na člověka jako koncept podpory a provázení dětí s problémy v chování
VICTORIA SORIANO DE GRACIA - Multikulturní odlišnosti a speciálně pedagogické přístupy ve vzdělávání
JOHN VISSER - Provokující chování: Děti a mládež s poruchami emocí a chování
AMANDA WATKINS - Hodnocení v inkluzivním prostředí v Evropě - posun paradigmatu směrem k hodnocení orientovanému na učení

Vítková, Marie, ed. a Vojtová, Věra, ed. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním = Education of Socially Disadvantaged Students; Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami = Education of Pupils with Special Educational Needs: sborník z konference s mezinárodní účastí. Brno: Paido, 2009. 157 s. ISBN 978-80-7315-188-1.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002011579&local_base=CNB