Asistent pedagoga jako jeden z činitelů výchovně-vzdělávacího procesu v systému základního školství

Autor/ka
Rok vzniku:
2012
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Vysokoškolská práce
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Diplomová práce s názvem „Asistent pedagoga jako jeden z činitelů výchovně-vzdělávacího procesu v systému základního školství“ se zabývá profesí asistenta pedagoga, který hraje důležitou roli při výchově a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na běžných základních školách. Teoretická část se věnuje základním pedagogickým pojmům - výchova, vzdělávání a vzdělání. Na ni navazuje podkapitola„Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání“ a dále kapitola „Individuální vzdělávací plán“. Oba dokumenty s výchovou, vzděláváním a s asistenty pedagoga úzce souvisí. Hlavní část teoretické části se věnuje přímo asistentovi pedagoga ve školním prostředí, jeho funkci, náplni práce, kompetencím, postavením v systému školství i v legislativě. Praktickou část tvoří výzkum, který probíhal na základních školách. Předmětem zkoumání bylo získat pohled na profesi asistenta pedagoga z více stran. Sběr dat a údajů probíhal formou kvalitativního (rozhovor) a kvantitativního (anketa a dotazník) výzkumu.

Zdroj dat
http://is.muni.cz/th/136231/pedf_m/