Ministerstvo školství bojuje proti genderové nerovnosti. Dotknout se to může i učebnic

Datum publikace: 11. 02. 2021
Periodikum:
novinky.cz
Ministerstvo školství nedávno schválilo „Plán podpory rovnosti žen a mužů MŠMT na léta 2021-2024”, který má zohledňovat rovnost žen a mužů mj. i ve vzdělávání, hodnocení žáků a tvorbě nových učebnic. Podle úřadu nejde o vytváření problému, který neexistuje. Stejně tak genderová nerovnost rozhodně není největší potíž tuzemského školství, vysvětluje Novinkami oslovená odbornice.

Materiál stanovuje opatření, která mají vést k dalšímu prohlubování podpory praktického uplatňování rovnosti žen a mužů ve vnitřních procesech samotného školského úřadu. Plán rovnosti MŠMT by zároveň měl sloužit jako nástroj k naplňování vládních závazků v oblasti rovnosti žen a mužů, které jsou v gesci resortu.

Genderová rovnost neznamená, že by ženy a muži měli být stejní, ale že by na základě svých odlišností neměli být znevýhodňováni a měli by mít stejné příležitosti.

Ministerstvo podle informací na svém webu stanovilo tři základní cíle zohlednění genderové rovnosti:

  • v kurikulu, což zahrnuje jak samotné RVP (rámcové vzdělávací programy, dříve osnovy), tak učebnice a učební materiály;
  • ve vzdělávání vyučujících;
  • v procesu vzdělávání - v eliminaci genderových stereotypů ve výuce a v hodnocení.

„Genderová rovnost ve vzdělávání je jedním ze základních principů demokratického školství. Jejím prostřednictvím je naplňována idea svobodné životní volby každého jedince a zvyšuje se prosperita celé společnosti. Posílení genderové rovnosti ve vzdělávání vede ke zvýšení rovného zastoupení žen a mužů v politickém životě, v různých segmentech trhu práce a v péči o rodinu a domácnost,” shrnulo pro Novinky celý záměr samo ministerstvo. 

Nemá docházet k „pálení učebnic”

Konkrétně ale zejména možné zásahy do tvorby učebnic budí určité emoce. Část plánu se totiž dotýká i způsobu posuzování nových učebnic pro žáky ZŠ. V blízké budoucnosti by měly být posuzovány nejen po odborné stránce, ale i podle toho, jak jejich obsah zohledňuje rovnost žen a mužů. Pokud to nebudou splňovat, nemusí být schváleny pro výuku.

Celý článek najdete zde: https://www.novinky.cz/veda-skoly/clanek/ministerstvo-skolstvi-bojuje-proti-genderove-nerovnosti-dotknout-se-to-muze-i-ucebnic-40350322

genderová rovnost