Výskyt depresívnych príznakov v popôrodnom období

Autor/ka
Rok vzniku:
2013
Jazyk dokumentu
Slovenština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Cieľ: Zistiť výskyt depresívnych príznakov u žien v popôrodnom období. Metóda: Do analýzy bolo zaradených 50 rodičiek, ktoré kompletne vyplnili dotazníky pri poslednej gynekologickej prehliadke pred pôrodom, na 4.–6. deň po pôrode a po šestonedelí. Výsledky: Priemerné skóre v Zungovej sebaposudzovacej škále pre depresiu nedosiahlo hodnoty svedčiace o depresívnej poruche. Hodnoty zodpovedajúce depresii sa vyskytli v obdobiach po pôrode a po šestonedelí častejšie zhodne o 8 %. Rozdiely sa nezistili ani pri porovnaní priemerných skóre získaných na vizuálnej analógovej škále hodnotiacej náladu, aj keď prítomnosť depresívnych príznakov sa zaznamenala na 4.–6. deň po pôrode častejšie o 8 % a po šestonedelí o 14 %. Záver: Zistil sa nízky výskyt depresívnych príznakov vo včasnom popôrodnom období. Charakteristiky súboru naznačujú protektívnu úlohu niektorých demografických a klinických faktorov v etiológii popôrodného blues.

Objective: Find an incidence of depressive symptoms among women in the postpartum period. Method: The analysis included 50 mothers, who completely fill out questionnaires at the last gynecologist visit before childbirth, at 4th–6th day after delivery and at the end of puerperium. Results: The average score at Zung Self-Rating Depression Scale did not reach values indicative of depressive disorder. The values indicative for depression occurred in the postpartum period and after puerperium consistently about plus 8 %. There were no differences when comparing the average values obtained on the Visual Analogue Mood Scale, although the presence of depressive symptoms reported at the 4th–6th day after delivery increased about 8 % and at the end of puerperium about 14 %. Conclusion: The study showed a low prevalence of depressive symptoms in the early postpartum period. The characteristics of the study group suggests protective role of certain demographic and clinical factors in the etiology of postpartum blues.

Izáková, Ľubomíra. Výskyt depresívnych príznakov v popôrodnom období. Psychiatrie pro praxi, 2013, 14(1), s. 26-29. ISSN 1213-0508.

Související obsah

Problematice depresí se na portále Šance Dětem věnují články:

- od Jana Kulhánka na téma "Poruchy nálady"

- od Kateřiny Krtičkové na téma "Deprese u dětí"

- od Jana Kulhánka na téma "Nejčastější duševní onemocnění".

Zdroj dat
https://www.psychiatriepropraxi.cz/artkey/psy-201301-0007_Vyskyt_depresivnych_priznakov_v_pop_rodnom_obdobi.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Psychiatrie pro praxi, Roč. 14, č. 1 (2013)