Aktuálne problémy centier špeciálnopedagogického poradenstva vo vzťahu k žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelavacími potrebami na Slovensku

Autor/ka
Rok vzniku:
2009
Jazyk dokumentu
Slovenština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Podrobnosti o dokumentu

Příspěvek ve sborníku zabývající se problémy center speciálněpedagogického poradenství ve vztahu k žákům  se speciálními výchovně-vzdělávacími potřebami na Slovensku.

Horňák, Ladislav. Aktuálne problémy centier špeciálnopedagogického poradenstva vo vzťahu k žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelavacími potrebami na Slovensku. In: Rovné příležitosti v edukaci osob se speciálními potřebami. Ostrava: Ostravská univerzita, 2009. s. 53-61. ISBN 978-80-7368-654-3.

 

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001231740&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Rovné příležitosti v edukaci osob se speciálními potřebami, Ostrava : Ostravská univerzita, 2009