Ústavní soud se zastal dětské dlužnice. Systémové řešení stále chybí

Periodikum
denikreferendum.cz

Ústavní soud se zastal dětské dlužnice, která v době, kdy ji bylo osm let, jela opakovaně načerno v městské hromadné dopravě. Podle rozhodnutí Okresního soudu Plzeň-město měla dnes už dospělá žena zaplatit jízdné, úroky z prodlení a náklady řízení. Brněnský tribunál ovšem ve svém nálezu konstatoval, že obecný soud zvoleným postupem porušil práva stěžovatelky zaručená mimo jiné Listinou základních práv a svobod nebo Úmluvou o právech dítěte.

Žena v podaní k Ústavnímu soudu uvedla, že ji v předmětném řízení nebyla poskytnuta řádná ochrana, neboť její drogově závislá matka ji zastupovala pouze formálně, dlouhodobě zanedbávala péči a nehájila její zájmy. Dále upozornila, že její zájmy a zájmy matky byly ve střetu, neboť ji rodiče nedávali na úhradu jízdného peníze, čímž dopustili vznik dluhu, jehož růstu následně nebyli s to zabránit.

„Postupem okresního soudu, který nezkoumal schopnost matky řádně hájit zájmy nezletilé a nezabýval se podmínkami pro ustanovení opatrovníka pro řízení, došlo k tomu, že zájmy nezletilé v soudním řízení nikdo nehájil, v důsledku čehož byla zatížena dluhem, jehož bagatelní výše se v průběhu let natolik navýšila, že celkově vymáhanou finanční sumu již takto označit nelze,“ shrnul soudce zpravodaj Vladimír Sládeček.

Celý text najdete zde: https://denikreferendum.cz/clanek/30745-ustavni-soud-se-zastal-detske-dluznice-systemove-reseni-stale-chybi