Kolik je v Česku dětí se zdravotním postižením?

Datum publikace: 17. 01. 2020
Periodikum:
opojisteni.cz
V Česku bylo v roce 2018 odhadem celkem 117 tis. dětí do 15 let věku se zdravotním postižením, což představovalo 7 % všech dětí. Podíl chlapců se zdravotním postižením byl oproti dívkám dvojnásobný: 9,2 % všech chlapců oproti 4,6 % všech dívek.

Nejčastějším postižením u školáků byly závažné vývojové poruchy učení, které byly diagnostikovány u 5,8 % všech žáků do 15 let. Údaje o počtu a charakteristikách dětí se zdravotním postižením je možné získat z více zdrojů, které však používají odlišné vymezení zdravotního postižení a mají odlišnou strukturu údajů i metodiku jejich sběru. Celkový počet dětí do 15 let věku se zdravotním postižením by se podle různých zdrojů dat pohyboval od 12,5 tis. držitelů průkazů osob se zdravotním postižením přes 25,2 tis. příjemců příspěvku na péči (oba údaje Ministerstva práce a sociálních věcí za září 2018) až po 104,6 tis. dětí s dlouhodobým omezením v běžných činnostech (údaj ze šetření ČSÚ Životní podmínky 2017) a 107,6 tis. žáků do 15 let se zdravotním postižením ve školách všech typů (údaj Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k 30. 9. 2018).

Podíl chlapců se zdravotním postižením je dvakrát vyšší než u dívek

Údaje Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) poskytují dobrou reprezentativnost za populaci dětí, zahrnují širokou škálu zdravotních postižení z hlediska druhů i závažnosti a umožňují podrobné členění. Přesto bylo k odhadu celkového počtu dětí v dokončeném věku 0–14 let se zdravotním postižením potřeba provést dopočty, neboť údaje MŠMT jsou dostatečně reprezentativní až za populaci dětí od 3 let věku, a korekce k zajištění konzistence mezi daty ze zdrojů MŠMT a daty ČSÚ za celkovou populaci ČR. Dětmi se zdravotním postižením jsou osoby se speciálními vzdělávacími potřebami, které vyplývají ze zdravotního znevýhodnění uvedeného ve školském zákoně. Paragraf 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb. je definuje jako mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové postižení, závažné vady řeči, závažné vývojové poruchy učení, závažné vývojové poruchy chování, souběžné postižení více vadami a autismus.

Celý text najdete zde: https://www.opojisteni.cz/spektrum/kolik-je-v-cesku-deti-se-zdravotnim-postizenim/c:17906/