Porodní kefalhematomy – punktovat, či nepunktovat?

Autor/ka
Rok vzniku:
2010
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Kefalhematom je definován jako subperiostální kolekce krve vznikající u novorozenců v důsledku porodního traumatu hlavy. Na neurochirurgickém oddělení Kliniky dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie FN Brno jsme léčili v období let 2003–2009 254 novorozenců s porodním kefalhematomem. U 235 pacientů byla provedena ambulantní punkce a evakuace tekutého obsahu kefalhematomu. 19 pacientů s osifikovaným kefalhematomem podstoupilo neurochirurgickou operaci, která byla indikována časně v době, kdy ještě nedošlo k resorpci kalvy pod kefalhematomem, a nebylo tudíž nutné provádět následnou kranioplastiku. Zaznamenali jsme vynikající výsledky klinické i kosmetické a žádnou infekční komplikaci u punktovaného ani operovaného pacienta v našem souboru. Na základě našich zkušeností doporučujeme radikálnější terapeutický postup u novorozenců s kefalhematomem, tedy jednoduchou a bezpečnou punkci a evakuaci kefalhematomů. Tento postup zabrání následné osifikaci a nutnosti náročnější operace.

Cephalhaematoma is defined as subperiostal blood collection occurring in newborns secondary to birth trauma of a head. The group of 254 children suffered from cephalhaematoma were treated at Clinic of Pediatric Surgery, Orthopaedics and Traumatology in Brno Faculty Hospital within 7 years. 235 patients were treated by aspirations and 19 patients underwent neurosurgery, it means that all patients were treated with determined surgical intervention. The surgery was indicated and performed very early, so that the calvaria bone under the ossified cephalhaematoma was intact and there was no need of cranioplasty. The results were excellent, as all patients were treated successfully and no infectious or other complications were observed in all cases. Based on our results, we suggest more radical therapeutic approach and to perform aspirations if the cephalhaematoma is diagnosed. In our opinion, this treatment can be considered as simple and safe method, which prevents the possible further cephalhaematoma calcification and ossification with surgical consequencies.

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-201004-0009_Porodni_kefalhematomy_8211_punktovat_ci_nepunktovat.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 11, č. 4 (2010)