Chronická zácpa u dětí

Autor/ka
Rok vzniku:
2011
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Zácpa je jednou z častých příčin návštěvy dítěte u pediatra a dětského gastroenterologa. Až v 95 % se jedná o zácpu funkční. Časné potíže s vyprázdněním, které vedou k bolesti, strachu a odmítání použití nočníku nebo záchodu, mohou vést k vytvoření začarovaného kruhu s retencí stolice v rektu, která potom bývá provázena enkoprézou. Terapie chronické zácpy je dlouhodobá a má několik fází: edukaci a psychologické vedení, odstranění retinované stolice a udržovací léčbu k prevenci další retence. Léčebně byl učiněn pokrok v používání novějších osmotických přípravků, jako je polyetylenglykol (macrogolum 4 000). Metaanalýza randomizovaných srovnávacích klinických studií ukazuje, že polyetylenglykol je účinnější než laktulóza. Polyetylenglykol není fermentován bakteriální mikroflórou v kolon, nevzniká větší produkce plynu, a proto nadýmání je méně časté ve srovnání s laktulózou.

Constipation is one of the common complaints for which children present to paediatricians and paediatric gastroenterologists. In up to 95 % of the cases, the problem is functional constipation. Early defaecation difficulties, resulting in pain, fear and refusal to use the potty or lavatory, may lead to creating a vicious cycle with stool retention in the rectum, which may then be accompanied by encopresis. The management of chronic constipation requires a long-term approach with several phases: education and psychological guidance, removal of the retained stool and maintenance therapy in order to prevent further retention. Therapeutic advances include the use of novel osmotic agents such as polyethylene glycol (macrogol 4 000). In a meta-analysis of randomized comparative clinical trials, polyethylene glycol was shown to be more effective than lactulose. Polyethylene glycol is not fermented by the bacterial microflora in the colon, the production of gas is not increased and, thus, flatulence is less frequent compared to lactulose.

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-201101-0006_Chronicka_zacpa_u_deti.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 12, č. 1 (2011)