Jaká zařízení sociálních služeb jsou k dispozici v ČR

Datum publikace: 03. 12. 2019
Periodikum:
zdravezpravy.cz
Sociální služby jsou služby pobytové, ambulantní nebo terénní. Hlavní úlohu v jejich typovém a územním zajištění mají krajské a místní samosprávy. Stát určuje podmínky pro poskytování sociálních služeb, ale není jejich poskytovatelem. Výjimku tvoří pět specializovaných zařízení sociálních služeb, jejichž zřizovatelem je MPSV.

Téměř 70 % celkové kapacity zařízeních sociálních služeb zajišťují instituce, které jsou zřizovány kraji či obcemi. Ostatní zřizovatelé [nevládní neziskové organizace včetně církevních a soukromých právnických a fyzických osob] hrají důležitou roli zvláště u některých druhů zařízení sociálních služeb. Jako jsou terapeutické komunity, služby následné péče, zařízení pro krizovou pomoc a domy na půl cesty.

 

 

 

 

Azylové domy

Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Služba obsahuje poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů. Služba se poskytuje za úhradu.

Domy na půl cesty

Domy na půl cesty poskytují pobytové služby zpravidla pro osoby do 26let věku. Často osobám, které po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy či jiná zařízení pro péči o děti a mládež. Dále pak osobám, které jsou propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby. Služba se poskytuje za úhradu.

Způsob poskytování sociálních služeb v těchto zařízeních je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. Služba obsahuje činnosti poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů.

 

Nízkoprahová denní centra

Nízkoprahová denní centra poskytují ambulantní služby, popřípadě terénní služby pro osoby bez přístřeší. Služba obsahuje pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu. Zajišťují poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů. V nízkoprahových denních centrech hradí osoby úhradu za stravu ve výši stanovenou poskytovatelem.

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby dětem a mládeži ohroženým sociálním vyloučením. Služba je určena dětem ve věku od šesti do 26let ohroženým společensky nežádoucími jevy. Služba se poskytuje bez úhrady.

Cílem služby je zlepšit kvalitu jejich života předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících s jejich způsobem života. Má jim umožnit lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí. Také vytvářet podmínky, aby v případě zájmu mohli řešit svoji nepříznivou sociální situaci. Služba může být poskytována osobám anonymně. Služba zajišťuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Dále pak sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů.

 

 

Sociální poradenství

Sociální poradenství poskytuje osobám v nepříznivé sociální situaci potřebné informace přispívající k řešení jejich situace. Základní sociální poradenství je součástí všech druhů sociálních služeb. Služba se poskytuje bez úhrady.

Odborné sociální poradenství zahrnuje občanské poradny, manželské a rodinné poradny, sociální práci s osobami společensky nepřizpůsobenými. Součástí sociální poradenství jsou poradny pro oběti trestných činů a domácího násilí. Dále pak sociálně právní poradenství pro osoby se zdravotním postižením a seniory. Služba obsahuje poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů.

 

Raná péče

Raná péče je terénní služba, popřípadě doplněná ambulantní formou služby, poskytována dítěti a rodičům dítěte ve věku do sedmi let. Dítě musí být zdravotně postižené či jeho vývoj ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu. Služba se poskytuje bez úhrady.

Služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby. Služba obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Dále pak sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Intervenční centra

Intervenční centra poskytují pomoc osobám ohroženým domácím násilím. Na základě zákonné povinnosti kontaktují osobu ohroženou. A to nejpozději do 48 hodin od doručení kopie úředního záznamu o vykázání ze společného obydlí. Služba se poskytuje bez úhrady.

Služba obsahuje sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů. Pokud je poskytována formou pobytových služeb, obsahuje poskytnutí ubytování. Dále pak poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy. Součástí služby je zajištění spolupráce mezi intervenčními centry a poskytovateli jiných sociálních služeb. Dále pak spolupráce mezi OSPOD, obcemi, útvary Policie ČR a obecní policie, jakož i ostatními orgány veřejné správy.

Zdroj a celý článek: https://www.zdravezpravy.cz/2019/11/28/jaka-zarizeni-socialnich-sluzeb-jsou-k-dispozici-v-cr/

 

Související články na portálu Šance dětem:

Registr poskytovatelů sociálních služeb