Graf: Vývoj počtu žáků s odkladem ve školních letech 2006/7 - 2016/7

Autor/ka: Redakce portálu Šance Dětem
Datum publikace: 17. 05. 2017, Aktualizováno: 03. 06. 2021

Školský zákon (§ 37 odst. 1 školského zákona) ve znění účinném od 1. 1. 2017 uvádí, že není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. Školy jsou připraveny přijímat všechny děti, které mají povinnost povinné školní docházky. Zároveň se dává možnost rodičům dětí požádat o odklad z důvodů zdravotní nebo sociální nezralosti. K tomu se vyjadřují příslušní odborníci, bez jejichž stanoviska nemůže škola odklad povolit. Graf znázorňuje 11 školních ročníků, a v nich vývoj celkového počtu žáků (oranžově) a žáků starších šesti let (modře), tedy žáků u nichž došlo k odkladu školní docházky a nyní jako sedmiletí nastupují do 1. třídy základní školy.

Zdroj: Tematické tabulky (Vývojová ročenka školství 2006/2007 - 2016/2017)

Autor/ka

Autoři tohoto článku jsou členy redakce portálu Šance Dětem.

Odklady školní docházky