Kolik je v Česku dětí se zdravotním postižením?

Datum publikace: 09. 01. 2020
Periodikum:
rodina.cz
V Česku bylo v roce 2018 odhadem celkem 117 tis. dětí do 15 let věku se zdravotním postižením, což představovalo 7 % všech dětí.

Podíl chlapců se zdravotním postižením byl oproti dívkám dvojnásobný: 9,2 % všech chlapců oproti 4,6 % všech dívek. Nejčastějším postižením u školáků byly závažné vývojové poruchy učení, které byly diagnostikovány u 5,8?% všech žáků do 15 let. Údaje o počtu a charakteristikách dětí se zdravotním postižením je možné získat z více zdrojů, které však používají odlišné vymezení zdravotního postižení a mají odlišnou strukturu údajů i metodiku jejich sběru. Celkový počet dětí do 15 let věku se zdravotním postižením by se podle různých zdrojů dat pohyboval od 12,5 tis. držitelů průkazů osob se zdravotním postižením přes 25,2 tis. příjemců příspěvku na péči (oba údaje Ministerstva práce a sociálních věcí za září 2018) až po 104,6 tis. dětí s dlouhodobým omezením v běžných činnostech (údaj ze šetření ČSÚ Životní podmínky 2017) a 107,6 tis. žáků do 15 let se zdravotním postižením ve školách všech typů (údaj Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k 30. 9. 2018).

Podíl chlapců se zdravotním postižením je dvakrát vyšší než u dívekÚdaje Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) poskytují dobrou reprezentativnost za populaci dětí, zahrnují širokou škálu zdravotních postižení z hlediska druhů i závažnosti a umožňují podrobné členění. Přesto bylo k odhadu celkového počtu dětí v dokončeném věku 0–14 let se zdravotním postižením potřeba provést dopočty, neboť údaje MŠMT jsou dostatečně reprezentativní až za populaci dětí od 3 let věku, a korekce k zajištění konzistence mezi daty ze zdrojů MŠMT a daty ČSÚ za celkovou populaci ČR. Dětmi se zdravotním postižením jsou osoby se speciálními vzdělávacími potřebami, které vyplývají ze zdravotního znevýhodnění uvedeného ve školském zákoně. Paragraf 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb. je definuje jako mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové postižení, závažné vady řeči, závažné vývojové poruchy učení, závažné vývojové poruchy chování, souběžné postižení více vadami a autismus. Odhad celkového počtu dětí do 15 let věku se zdravotním postižením činil 117,0 tis. v roce 2018, což představovalo 7,0 % všech dětí v daném věku. Z toho bylo 37,4 tis. dívek (4,6 % všech dívek) a 79,6 tis. chlapců (9,2 % všech chlapců). Mezi kraji existovaly poměrně vysoké rozdíly v odhadovaném podílu dětí se zdravotním postižením na celkovém počtu dětí. Zatímco nejnižší byl tento podíl v Jihočeském kraji (4,9?% ze všech dětí) následovaném Prahou (5,7?%), nejvyšší zastoupení bylo naopak zaznamenáno v krajích Karlovarském (8,4 %) a Ústeckém (8,2 %).

Nejčastějším postižením u školáků byly závažné vývojové poruchy učeníNa základních a středních školách a konzervatořích bylo k 30. 9. 2018 zapsáno celkem 95,9 tis. žáků do 15 let se zdravotním postižením, z nich 99,2 % navštěvovalo základní školu. Podíl žáků se zdravotním postižením ze všech žáků daných typů škol činil 10,0 %. Chlapců se zdravotním postižením bylo 65,1 tis. a dívek 30,8 tis. Podíl chlapců se zdravotním postižením ze všech chlapců činil 13,3 % a podíl dívek se zdravotním postižením ze všech dívek 6,5 %.

Nejčastějším zdravotním postižením u žáků byly závažné vývojové poruchy učení, které byly diagnostikovány u 5,8 % všech žáků, následované závažnými vývojovými poruchami chování u 2,9 % a mentálním postižením u 1,9 % všech žáků. V těchto i následujících statistikách byli žáci s více postiženími zahrnuti do každé skupiny postižení, které se jich týká. Patrné byly rozdíly ve výskytu jednotlivých druhů zdravotního postižení mezi chlapci a dívkami. U obou pohlaví byly nejčastějším postižením závažné vývojové poruchy učení s výskytem u 7,7 % všech chlapců a 3,8 % všech dívek. U chlapců následovaly závažné vývojové poruchy chování (4,5 %), zatímco u dívek to bylo mentální postižení (1,5 %) následované rovněž závažnými vývojovými poruchami chování (1,3 %).

Celý článek najdete zde: https://www.rodina.cz/clanek12002.htm

Související články na portálu Šance Dětem