25. května 2020 - den, kdy se začal život vracet do normálních kolejí

Autor/ka: Redakce portálu Šance Dětem
Datum publikace: 26. 05. 2020, Aktualizováno: 17. 02. 2021

Mohlo by se zdát, že se zrušením nouzového stavu se rozvolní i všechna přijatá a poněkud přísná opatření. Není tomu tak, mnohá opatření trvají i nadále a to sice nově podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Rozvolňování těchto opatření přicházejí ve vlnách, přičemž ta největší a nejzřetelnější vlna rozvolňování nabývá účinnosti ke dni 25. května 2020.

Následující řádky mapují nejdůležitější oblasti, v jejichž fungování došlo ke změnám, tedy k rozvolnění pravidel.

Obsah:

Kdy a kde je nutné nosit roušku

Zcela osvobozeny jsou Děti do 7 let věku včetně
Zcela osvobozeny jsou Osoby, jejichž mentální kapacita či duševní stav jim neumožňuje chápat důvody, proč je roušky třeba nosit [autisté, lidé s psychickým onemocněním]
Částečné osvobození, podmínka vzdálenosti 2m pro Osoby pracující na jednom místě [např. kancelář, callcentrum]
Částečné osvobození, podmínka nulového kontaktu s cestujícími pro Řidiče veřejné hromadné dopravy [oddělená kabina, např.v  tramvaji, autobuse, metru]
Povinnost trvá pro Osoby účastny přepravy ve veřejné dopravě [cestující, příp. i řidiči, např. taxi]
Povinnost trvá pro Osoby na úřadech, v obchodech a jiných uzavřených prostorách obdobného zaměření [návštěvníci i pracovníci]
Povinnost trvá pro Osoby vykonávající návštěvu v nemocnici či jiném pečovatelském zařízení [stacionáře, domovy]

Změny ve školní docházce

Od 11. května je možná osobní přítomnost žáků a studentů závěrečných ročníků středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol, a to zejména za účelem přípravy na maturitní a závěrečné zkoušky a absolutoria. Do škol mohou docházet také žáci 9. ročníků, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Docházka u výše uvedených není povinná, a probíhá ve skupinách v maximálním počtu 15 osob.

Na vysoké školy se vrátili studenti všech ročníků vysokých škol, a to ve skupinách max. 15 osob. Omezení počtu se nevztahuje na klinickou a praktickou výuku a praxi.

Rovněž je možná osobní přítomnost ve škole při výuce na základních uměleckých školách, jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou. Opět platí, že výuka probíhá ve skupinách max. 15 osob.

Obnovena byla činnost středisek volného času (skupiny max. 15 osob)prezenční výuka na školách při dětských domovech, výchovných a diagnostických ústavech a rovněž ve školách při zdravotnických zařízeních. Obnovila se i činnost školských poradenských zařízení. [Převzato a upraveno z webu MŠMT

Od 25. května je možná osobní přítomnost žáků prvních stupňů základních škol na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. Účast žáků však není povinná. V rámci ochrany rizikových skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků, ale stejně tak žáků a jejich rodinných příslušníků bude nadále pokračovat distanční výuka. 

  • Složení skupin musí být neměnné a dítě tedy nesmí skupiny měnit. Vzájemný kontakt skupin je omezený.
  • Školní družiny, školní kluby i zájmové kroužky nad rámec jedné skupiny nejsou povoleny.
  • Tělesná výchova je zakázána.
  • Co se týče jídelen, jejich otevření je podmíněno aktuální epidemiologickou situací a místními podmínkami, zejména pak možností oddělení jednotlivých skupin.
  • V průběhu vyučování je sice doporučeno nošení roušky, nicméně vyučující může o jejím nošení rozhodnout dle potřeby. Při skupinové práci a aktivitách ve vzájemné blízkosti, ale stejně tak mimo třídu a ve společných prostorách škol, jsou roušky povinné. [Plný text mimořádného opatření zde]

Od 8. června se mohou do škol vrátit žáci druhého stupně (zejm. nekončících ročníků) a žáci středních škol (opět zejm. nekončících ročníků). Tento návrat do školních lavic je dobrovolný a plně závislý na rozhodnutí ředitelů škol a personálních kapacitách daných zařízení.

  • Od 8. června se počítá také s možností dobrovolných konzultací či třídnických hodin pro žáky 2. stupňů ZŠ a středních škol. Nikoliv však ve formě, jako tomu je u 1. stupňů, ale např. formou příležitostné hodiny, aby měli žáci možnost se před prázdninami ještě setkat se svými spolužáky či učiteli. Nemusí jít tedy o každodenní aktivity a škola tuto možnost využije dle personálních a jiných podmínek, které má. Pokud nebude v personálních a prostorových podmínkách školy toto zajistit, není povinností školy tyto aktivity realizovat. [Často kladené dotazy na webu MŠMT]

Od 8. června se rovněž mění / ruší procedura přípravy žáků 9. ročníků na přijímací zkoušky.

  • Od 8. června příprava na přijímací zkoušky hromadně neprobíhá a žáci 9. ročníků se mohou účastnit dobrovolných konzultací či třídnických hodin spolu s ostatními žáky 2. stupňů ZŠ. Pokud by v jednotlivých případech s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem měla být určitým žákům nadále poskytována příprava k přijímacím zkouškám, děje se tak ve formě individuálních konzultací.[Často kladené dotazy na webu MŠMT], [Plný text manuálu bezpečnosti žáků zde].

Změny ve fungování zdravotnických zařízení

Od 25.5. jsou povoleny návštěvy na lůžkových odděleních v nemocnicích. Vzhledem k povaze oddělení, aktuální lokální epidemiologické situaci a vnitřním směrnicím nemocnic se můžou podmínky návštěv výrazně lišit a nebo být zakázány (ARO, JIP, aj.). 

Pacienty mohou navštívit pouze zdraví jedinci, návštěvy jsou omezeny na maximálně dvě osoby včetně dětí, návštěvám je změřena teplota a jsou dotazováni na výskyt příznaků koronaviru formou krátkého dotazníku. Pokud má navštěvující osoba teplotu nad 37,0 °C, nelze připustit její přítomnost. Tato omezení se povětšinou nevztahují na přítomnost u pacienta v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

Pokud je to možné, je nanejvýš žádoucí, aby se návštěvy uskutečnily mimo pokoj pacienta ve vyčleněných prostorách, kde budou větší rozestupy, či venku.
Na vícelůžkových pokojích budou pacient a jeho návštěva od ostatních pacientů odděleni přepážkou nebo zástěnou. Návštěva je povinna mít nasazenou roušku a provést dezinfekci rukou. Doporučuje se návštěvníkům poskytnout návleky na obuv a plášť, jsou-li v nemocničním zařízení k dispozici.
Při čekání jsou návštěvy povinny dodržovat rozestupy mezi sebou přinejmenším 2 metry. [Volně podle informací nemocnice TGM v Hodoníně, plný text mimořádného opatření zde]

Související články:

Znovuotevření sociálních zařízení

Od 27.4., došlo k otevření nízkoprahových zařízení pro děti a mládež a sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v terénní formě v bezkontaktní podobě. Jednalo se především o případy, kdy jsou pro zajištění potřeb klientů využívány elektronické (email, videokonferenční hovory, sociální sítě apod.), telefonické, distanční (zásilková služba, donášková služba, pošta, apod.) nebo jiné analogické služby.

Od 11.5. pak došlo k otevření nízkoprahových zařízení pro děti a mládež a sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi nejen v terénní kontaktní formě, ale i formě ambulantní. Klienti v pobytových službách mají od tohoto data možnost vycházet mimo areál.

Od 25.5. jsou otevřeny denní stacionáře, týdenní stacionáře, centra denních služeb, sociálně terapeutické dílny, sociálně aktivizační služby a pobytové služby pro osoby se zdravotním postižením pro všechny cílové skupiny. Od tohoto data je rovněž možno (maximálně ve dvou lidech, vč. dětí) vykonat navštěvy v sociálních zařízeních. [Převzato a upraveno z webu Vlády ČR]

Pořádání dětských táborů

Aktuální situací ohledně koronaviru jsou dotčeny i dětské tábory. Pokud hovoříme o chatách či chatkách, je limit stanoven na 500 osob. V tomto čísle jsou zahrnuti jak účastníci, tak pořadatelé. U stanových táborů je limit stanoven na 100 lidí. Pro přítomnost dítěte na táboře bude nezbytné potvrzení od lékaře o bezinfekčnosti. Dětem bude zakázáno podílet se na přípravě pokrmů. Kontakty tábora s okolím by měly být omezené, a výlety by neměly vést na frekventovaná místa s velkou koncentrací lidí.
Přímo v areálu tábora účastníci roušky nosit nemusejí, pokud vyrazí do volné přírody, také ne. V ostatních (frekventovanějších) místech, jimž se nelze vyhnout, budou roušky nezbytností. Důležitá bude hlavně hygiena, zvláště pak pravidelné mytí rukou a aplikace dezinfekce.

I jediný pozitivní test účastníka znamená konec tábora. Tábory mohou začít od 27. června. [Volně podle informací webu Svět cestovatele, plný text mimořáného opatření zde]

Nakupování

Od úterý 26.5. je zrušena "chráněná nákupní doba pro seniory", která byla stanovena každý den mezi 8 a 10 hodinou ranní.

Autor/ka
Redakce portálu Šance Dětem

Autoři tohoto článku jsou členy redakce portálu Šance Dětem.

Spokojená rodina